Elinkeinolautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokeiluliikenne Kolarin rautatieasemalle

MUODno-2020-160

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Perustelut

VR:n  Kolariin  saapuvan  ja  Kolarista lähtevän  junaliikenteen  käytön ja kehittämisen  ns.  pullonkaulana on ollut  jo  pitkään  puutteelliset  liityntäliikenneyhteydet.   Lähteville junille  avoimilla julkisilla liikennevuoroilla  yhteys  pohjoisesta,  Enontekiön ja Muonion suunnilta  tapahtuu useimpina päivinä  monen tunnin odotusjaksoilla   Kolarin rautatieasemalla.    Kolariin saapuvilta junavuoroilta  klo 8.44 odotusaika pohjoiseen lähtevään linja-autovuoroon on  kolmen ja puolen tunnin odotus niinä päivinä joilla ylipäätään keskipäivällä lähtee pohjoiseen linja-autoyhteys,  ja  klo  10.43 saapuvalta junaltakin n. puolentoista tunnin odotusaika  mikäli saapuu sellaisena päivänä jolloin  jatkovuoro lähtee klo 12.15 Kolarista. Nyt käytössä olevien aikataulutietojen mukaan  viimeinen  julkinen bussivuoro  saapuu  pohjoisesta Kolariin  ma-pe  klo  16.10,  ja  normaali iltajuna lähtee Kolarista  klo  19,42.  Odotusaikaa tässä yhteydessä  kolme ja puoli tuntia.

Tilanne on hankala.  Jopa  VR:n  taholta  on  kerrottu ettei  tätä  junaliikennemahdollisuutta  Muonioon ja Enontekiölle  mainosteta heidän esitteissään.  näiden  puutteellisten  jatkoliikkenneyhteyksien vuoksi.   Niin matkailun tarpeisiin  kuin   alueen asukkaiden  opiskelija-,  työmatka-  kuin muun liikennöinnin tarpeita  hoidetaan  yksittäisten yritysten  ja  perheiden  toimesta,  mutta selvää on että näin ei voida loputtomiin jatkaa.   Tavoitteena pitää olla toimivat jatkoliikenneyhteydet  molempiin suuntiin,   kohtuullisilla odotusajoilla.

Pienoisbusseilla liikennöiviltä  taksiautoilijoilta  Muoniossa  on  tiedusteltu  mahdollisuutta  harjoittaa  syöttöliikennettä  ns.  kutsutaksijärjestelmällä,  jolla täydennettäisiin  po.  jatkoliikenneyhteyksiä  syöttöliikenteenä.   

Valtionavustuksina  kunnat  voivat hakea ja saada  valtionavustusta  julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen.  Valtionavustuksen enimmäismäärä  on   50 %  tuen piiriin hyväksyttyjen  esim.  tässä po.   syöttöliikennevuorojen  nettokustannuksista,  ja  loput nettokustannuksista  voi  kantaa  kunta  tai  kohdeyritys / yritykset.

VisitMuonio2025- hankkeen  hankepäällikön  Nina Vesterisen,  elinkeinokoordinaattorin  sekä  msp:n kesken asiaa on käsitelty  neuvotteluissa  marras-joulukuun aikana,  sekä  selvitetty  Lapin Ely-keskuksen joukkoliikenneasiantuntijan kautta  Ely-keskuksen kanta  tämän liikenneyhteyden kehittämiseen haettavasta  valtionavustuksesta.   Vuoropuhelussa on saatu  hyvin positiivinen vastaus  kokeiluliikenteen käynnistämiselle vuoden 2021 alusta lukien.

Kokeiluliikenteen  arvioidut  kokonaiskustannukset,   arvioidut  lipputulot,  sekä  mahdollisten nettokustannusten  eli  valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten osuus  pyritään hahmottamaan liikennöitsijän  kanssa  käytävässä  neuvonpidossa  11.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Elinkeinolautakunta  kuulee  syöttöliikenteen aloittamiseen liittyvät  perustelut,  käy  aihekeskustelun,  sekä   osaltaan  hyväksyy kokeiluliikenteen käynnistämisen  kutsutaksijärjestelmällä   Muonion-Kolarin rautatieaseman  välisenä vuoden 2021 alusta lukien.   Päätökseen merkitään Ely-keskuksen ohje  laatia ja toimittaa  hanketta koskeva suunnitelma  sekä  alustava  kustannusarvio  sekä  alustava arvio   tarvittavan valtiontuen määrästä  v.  2021.   

 

Päätös

Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:35.

Anne-Mari Keimiöniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:55.

Elinkeinolautakunta kuuli ennen päätöksentekoa Muonion Matkailu ry:n matkailupäällikköä Nina Vesteristä.

Elinkeinolautakunta keskusteli asiasta ja oli yksimielisesti sitä mieltä, että logistinen yhteys Kolarin rautatieaseman ja Muonion välillä on tärkeä saada kuntoon. Pitkällä tähtäimellä on syytä tarkastella kunnan kaikkia kuljetuksia kokonaisuutena ja pyrkiä löytämään synergioita niiden väliltä.

Käydyn keskustelun jälkeen elinkeinolautakunta hyväksyi kokeiluliikenteen käynnistämisen esitetyllä tavalla. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen asia käsitellään elinkeinolauatkunnassa uudelleen.

Perustelut

Elinkeinolautakunta kokouksessaan  15.12.2020 /  5 §  hyväksyi esitetyn kokeiluliikenteen käynnistämisen  Kolarin rautatieasemalle  vuoden 2021 alusta lukien. Hyväksymispäätöksen mukaan  "ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen asia käsitellään uudelleen",   määräahatarpeiden ja muiden tähän liittyvien asioiden selvittämiseksi.

Muonion kunnan ja yksityisen liikennöitsijän välillä on tehty  "Liikennöintisopimus joukkoliikennekokeluna  1.1.-31.3.2021".   Kokeilun ensimmäiseltä kahdelta kuukaudelta on elinkeinolautakunnassa 2.3.2021 jo jonkun verran tietoa palveluketjun kysynnästä,  muodostuvista lipputuloista,  valtion- ja kunnan nettotukikertymästä.

Elinkeinolautakuntaan  on tullut viestejä  liikennöntisopimukseen liittyvistä  aloitteista kilpailutukseen,  sekä  tarpeesta sisällyttää sopimukseen  erityisesti muun linjaliikenteen haittaamikieltoa koskeva ehto.   Tarkoittaa että  julkisella tuella ajettavia kutsutaksivuoroja ei voi toteuttaa niiltä saapuvilta  tai  lähteviltä junavuoroilta,  joilta on jo olemassaoleva linjaliikennyhteys.

Muoniosta Kolariin käynnistyneen  syöttöliikennekokeilun ohessa on käyty vuoropuhelua  Enontekiön Hettaan  jatkettavasta  kutsutaksikokeilusta,  kuntien yhteishankkeena.   Enontekiön kunta on edennyt asiassa  samankaltaiseen liikennöintisopimukseen kuin Muonion kunta,  sopimuksen kesto on vähän myöhäisempi,  ja  Enontekiön kunta on myös käynyt Muonion elinkeinotoimen kanssa vuoropuhelua  niiden kutsutaksivuorojen rahoittamisesta yhdessä,  joilla  asiakkaita on  sekä  Enontekiöltä tai  Enontekiölle,  ja Muoniosta Kolariin tai junalta Muonioon.    

Lapin Ely-keskuksen kanssa on käyty vuoropuhelua valtiontuen hakumenettelyyn sekä  myöntökriteereihin liittyen.   Ely-keskuksen edustaja on saanut  kaikki tiedot kokeiluliikenteen toteuttamisesta,  ja osaltaan kannustanut hankkeen jatkamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Elinkeinolautakunta  päättää  jatkaa  tässä selostetun kokeiluliikenteen  toteuttamista  aina  30.6.2021 saakka.

Jatkettavaan sopimukseen lisätään  teksti  linjaliikenteen haittaamiskiellosta,  so.  että julkisella tuella toteutettavia kutsutaksivuoroja ei saa toteuttaa  päällekkäin  jo olemassa olevan linjaliikennevuorojen kanssa.

Muonion kunta hakee  Ely-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti  tähän kokeiluliikenteeseen valtion tuen,  todeten että  Enontekiö  hakee  valtiontuen erikseen.   Kunnat sopivat kustannustenjaosta tilanteissa joissa asiakkaita on kummastakin kunnasta.  Kustannustenjakosopimus lähetetään  lautakunnan jäsenille kun se on kirjallisesti tehty.

Päätös

Elinkeinolautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Pirkko Rauhala saapui kokoukseen klo 18:34 pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinkeinolautakunta

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.