Elinvoimalautakunta, kokous 12.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Kehittämispäällikön viran täyttäminen

MUODno-2023-442

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti 21.6.2021 § 29 perustaa 1.8.2021 alkaen uusia virkoja, joista yksi oli kehittämispäällikön virka. Kunnanhallitus päätti 28.6.2021 § 230 ottaa Kaisa Kylä-Kailan hoitamaan 1.8.2021 alkaen kyseistä kehittämipäällikön virkaa ja siihen kuuluvia tehtäviä siihen saakka, että kyseinen virka on täytetty toistaiseksi voimassaolevana avoimen haun kautta. Kylä-Kaila on hoitanut kehittämispäällikön virkaa em. päätöksen mukaisesti 1.8.2021 alkaen ja työskennellyt sitä ennen elinkeinokoordinaattorin vakinaisessa toimessa yhtäjaksoisesti 1.2.2019 alkaen. 

Kunnan hallintosäännön 55 §:n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat. Kehittämispäällikkö on määritelty kunnan henkilöstöorganisaatiokaaviossa tehtäväaluevastaavaksi. Kehittämispäällikön vastuulla olevat tehtävät kuuluvat kuntakehittämisen ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueelle. Hallintosäännön mukaan palvelualuejohtaja hyväksyy välittömien alaistensa tehtäväkuvauksen. Kehittämispäällikön tehtävänkuvaus on hyväksytty keväällä 2023 tva-prosessissa. 

1.7.2023 voimaan astuneen kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi. 

Kyseisessä tapauksessa elinkeinokoordinaattorin toimea ei sellaisenaan ole kehittämispäällikön viranhoidon hoitamisen ajaksi täytetty vaan elinkeinokoordinaattorin tehtäväkuvan mukaisia tehtäviä on sisällytetty osaksi kehittämispäällikön tehtävänkuvaa. Näin ollen kehittämispäällikön virkaa ei ole toistaiseksi avattu julkiseen hakuun vaan tehtävien uudelleenjärjestelyjä on tehty sekä organisaatiouudistuksen, että tva-prosessin aikana. Kaisa Kylä-Kaila täyttää kehittämispäällikön tehtävän hoidossa vaaditut koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät ehdot. 

Kunnanhallitus päätti 3.4.2023 § 103 hyväksyä uudet tva-työn pohjalta määritellyt tehtäväkohtaiset palkat, hinnoittelutunnukset ja palvelussuhteiden ehdot. Kehittämispäällikön tehtävän hinnoittelutunnukseksi vahvistettiin 01ASI040-vaativuusryhmä I. Kun otetaan huomioon tehtävänkuvaukseen kuuluvat tehtävät ja tehtävien painopisteet, on tarkoituksenmukaisempaa noudattaa toimistotyöaikaa (36,25h/vko)

Kunnan hallintosäännön 55 §:n mukaan koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelusuhteeseen. Kuntatyönantajien mukaan, mikäli määräaikainen viranhaltija siirtyy välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, hänelle voidaan määrätä uusi koeaika siten, että koeaikojen (määräaikaisen virkasuhteen koeaika ja toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen määrättävä) pituus on yhteensä enintään kuusi kuukautta, jos viranhaltijan tehtävät ja asema pysyvät samana. Koska Kaisa Kylä-Kaila on hoitanut kehittämipäällikön virkaa yhteensä yli kahden vuoden ajan, voitaisiin katsoa, että koeaikaa ei edellytetä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että:

  • Kaisa Kylä-Kaila valitaan hoitamaan kehittämispäällikön virkaa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä hänen palvelussuhdettaan koskevista uudelleenjärjestelyistä johtuen
  • kehittämispäällikön palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan
  • tehtävän hinnoittelutunnus on 01ASI040 vaativuusryhmässä I, tehtävän palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta tva-prosessissa vahvistetusta palkasta ja työaikamuotona on toimistotyöaika (36,25h/vko)
  • valinnassa kehittämispäällikön virkaan Kaisa Kylä-Kaila ei sovelleta koeaikaa
  • tehtävä avataan julkiseen hakuun, jos tehtävään valittu ei ota virkaa vastaan

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Kaisa Kylä-Kaila (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Kaisa Kylä-Kaila poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 §).

Jussi-Pekka Tammilehto toimi sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.