Elinvoimalautakunta, kokous 12.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 LISÄPYKÄLÄ: Vesihuoltolaitoksen päällikön viran avoimeksi julistaminen (lisäpykälä)

MUODno-2023-445

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnanhallitus on kokouksessaan 3.4.2023, §106 muutanut vesihuoltolaitoksen päällikön määräaikaisen työsuhteen määräaikaiseksi virkasuhteeksi 3.4.2023 alkaen ja siirtänyt tehtävän haltijan tähän virkaan. 

Nykyisen viranhaltijan määräaika päättyy vuoden loppuun, joten virkaan tulee valita uusi henkilö. 

Virkasuhdetta koskevat perussäännökset ovat kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (kunnallinen viranhaltijalaki, 304/2003). Pääsääntönä on viranhaltijan tai työntekijän ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virka- tai työsuhteeseen. Määräaikaiselle palvelussuhteelle on oltava lainmukainen peruste. 

Muonion kunnan hallintosäännön 53 § mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 55 § mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

Vesihuoltolaioksen päällikkö toimii tehtäväaluevastaavana. Hän vastaa tehtäväalueen toiminnasta ja vesihuollonkehittämishankkeen toteuttamisesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa elinvoimajohtajan ja lautakunnanalaisuudessa sekä yhteistyössä muiden tehtäväaluevastaavien kanssa. Tehtävän koulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Vesihuoltolaitoksen päällikön tehtävän hinnoittelutunnus on TS 5 01 01 01 1 vaativuusryhmässä I  ja tehtäväkohtainen palkka on TVA prosessissa vahvistettu palkka, tällä hetkellä 3785 €/kk. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että:
- vesihuoltolaitoksen päällikön palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan
- vesihuoltolaitoksen päällikön virka avataan julkiseen hakuun niin, että toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde alkaa 27.11.2023.
- viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto.
- tehtävän hinnoittelutunnus on TS 5 01 01 01 1 vaativuusryhmässä I, tehtävän palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta tva-prosessissa vahvistetusta palkasta ja työaikamuotona on toimistotyöaika (36,25h/vko)
- koeaika on kuusi (6) kuukautta. 

 

​​​

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.