Elinvoimalautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Talousarvion toteutuma 2021

MUODno-2021-196

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Organisaatiouudistus astui voimaan 1.8.2021. Toisen kvartaalin talousarviototeutuma on ajalta ennen organisaatiouudistusta, joten elinvoimalautakunta käsittelee tässä kokouksessa sekä teknisen toimen että elinkeinotoimen talousarviototeutumat.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 50 % kesäkuun loppuun mennessä. 

Teknisen osaston tehtävätason toteutumaprosentit ovat seuraavat:
Hallinnon tulot   70,90%, menot 42,50%. Tulojen ylitys johtuu rakennusvalvonnan tulo-odotuksen ylityksestä, menojen alitus johtuu yty-töiden menojen painottumisesta kesälle. 
Alueiden käytön tulot talousarvio 0 eur / toteutunut 2679 eur, menot 39,90%. Menojen alitus johtuu yksityistieavustuksien maksurytmistä ja ulkoilureittitoimituksesta. 
Ruokapalvelun tulot 46,10%, menot 46,30%. Alitukset koronasta johtuvia. 
Kiinteistönhoidon tulot 54,60%, menot 53,10 %. Tulot (metsän ja tonttien myynti) ja menot (HVK leasing maksettu etukäteen) hieman ylittyneet. 
Vesihuoltolaitoksen tulot 24,90%, menot 33,0%. Tuloihin sisältyy laskutus ajalta 1.1.-30.4.2021 jolloin laskutuksen osuus on noin 33 % vuosilaskutuksesta. Tämän lisäksi tuloista puuttuu vielä tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavat sisäiset tulot. Menoista puuttuu sisäiset laskut ja etäluettavien mittareiden hankinta. 
Teknisen osaston kaikki tulot yhteensä 46,90%, kaikki menot yhteensä 48,10%.
Käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.6.2021 (ajopvä 10.8.2021) kokouksen oheismateriaalina.

Investointien rakennushankkeista Tippalan korjaukset ovat valmistuneet heinäkuussa 2021. Palveluasumisyksikkö käyttöönotetaan elokuun lopulla ja piha valmistuu syyskuun loppuun mennessä. 
Päiväkotien tulevaisuuden tarveselvitys tehdään syksyn-alkutalven aikana.
Kaarnikan varaston rakentaminen jää tältä vuodelta toteutumatta mutta Marjapaikan peruskorjauksen suunnittelua joudutaan aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen aikaistamaan, jolloin talonrakennuksen vapautuva määräraha käytetään todennäköisesti siihen.

Liikenneväylien, liikunta-alueiden ja ulkoilureittien investointihankkeet ovat vielä kesken.

Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit keskittyvät tällä hetkellä kirkonkylän vesi- ja viemärilinjoihin ja uuden vedenottamon rakentamisen suunnitteluun. Torniontien itäpuolen viemäriverkoston rakentamisesta on toistaiseksi luovuttu rakentamiskustannusten kohotessa kiinteistön omistajien kannalta liian kalliiksi.  
Investointien toteutuma ajalta 1.1. – 30.6.2021 oheismateriaalina. 

Elinkeinotoimen tehtävätason toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Elinkeinotoimen tuloihin kirjattu 60 eur.
Elinkeinotoimen menot 46,0 %.
Joukkoliikenteen kustannuspaikan määräraha ei todennäköisesti riitä, mutta toisaalta sitovuustasolta syntyvät säästöt oletettavasti kompensoivat joukkoliikenteen ylityksen. 

Lomatoiminnan tuloihin budjetoitu 5 400 eur, toteutuma 0 %
Lomatoiminnan menoina henkilösivukulut toteutuneet 55,3 %. Lomatoiminnan menot laskutetaan vuoden lopussa Ylitornion kunnalta. 

Käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 30.6.2021 oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta toteaa talousarvio- ja investointien toteutumat ajalta 1.1.-30.6.2021 tietoon saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Päätös

Elinvoimalautakunta totesi talousarvio- ja investointien toteutumat ajalta 1.-30.6.2021 tietoon saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Mika Brännare saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:02.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)