Elinvoimalautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vesihuollon oppisopimuskoulutus

MUODno-2021-420

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

1.8.2021 voimaan astuneessa organisaatiouudistuksessa on päätetty, että vesihuollon projektityöntekijä, Larissa Rimpiläinen siirtyy 1.1.2022 alkaen vesihuoltolaitoksen päällikön tehtäviin.  

Elinvoimajohtaja on tiedustellut Ammattiopisto Lappialta ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamismahdollisuutta oppisopimuskoulutuksena. Lappia on tehnyt oppisopimuskoulutussuunnitelman ja ehdottanut oppiajaksi 1.9.2021 – 31.12.2022.

Rimpiläinen on ilmoittanut suostumuksensa oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta.

Hallintosäännön 42 a § mukaan lautakunta päättää alaisensa viran- ja toimenhaltijoiden oppisopimuskoulutuksiin ottamisesta (yli 12 kk).

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy Larissa Rimpiläisen oppisopimuskoulutuksen ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamiseksi ajalle 1.9.2021 – 31.12.2022. Oppisopimuskoulutuksen lähipäivät ovat palkallisia ja matka- ja majoituskustannukset korvataan KVTES:in mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä lisäyksellä, että oppisopimuskoulutussopimus tulee tehdä kunnanhallituksen päättämien linjausten mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan elinvoimapalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinvoimalautakunta

Elinvoimapalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan elinvoimapalveluista.