Elinvoimalautakunta, kokous 27.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Arktinen viisaus -hankkeeseen osallistuminen

MUODno-2023-348

Valmistelija

  • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Leader Tunturi-Lappi ry on lähestynyt kuntaa pyynnöllä osallistua Arktista viisautta –hankkeeseen. Hankkeen muita toteuttajia ovat Tunturi-Lapin Kehitys ry ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hankkeelle on haettu rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta siten, että EAKR rahoitus kattaisi 80% hankkeen kustannuksista. Hankesuunnitelman mukaan hanke alkaa 1.7.2023 ja päättyy 30.6.2025.

Hankesuunnitelman mukaan Arktinen viisaus -hanke edistää Tunturi-Lapin innovointivalmiuksia niin aluetasolla kuin yrityksissä. Alueellisesti tämä tarkoittaa kuntatoimijoiden, yritysten ja TKI-toimijoiden välisen verkostomaisen toiminnan, eli alueellisen innovaatioympäristön kehittämistä. Yritystasolla innovointikyvykkyyttä kasvatetaan pilotoimalla alueen erityisiin olosuhteisiin kehitettyä innovointipolkua. Alueellinen verkostomainen innovaatioympäristö luo toimintaedellytykset TKI-toiminnalle ja yritysten kestävälle kasvulle. Hankkeen aikana pilotoitava innovointipolku tukee sitä, että toimijat oppivat yhdessä jalostamaan ideat kilpailukykyisiksi ja ekologisesti kestäviksi innovaatioiksi: uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja yhteistyömuodoiksi. Lisäksi yritysten kanssa luodaan malli oman liiketoiminnan kestävyysvaikutusten ja -riskien raportointiin.

Leader Tunturi-Lappi ry pyytää Muonion, Kolarin, Kittilän ja Enontekiön kuntia osallistumaan hankkeensa omarahoitusosuuden kattamiseen siten, että maksuosuus olisi 6 854,50 €/kunta. Kustannus jakautuisi kolmelle vuodelle.

Hallintosääntö 27 §

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Muonion kunta osallistuu Arktista viisautta –hankkeeseen 6 854,50 euron maksuosuudella, mikäli kaikki Tunturi-Lapin kunnat päättävät osallistua hankkeeseen ja mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen Muonion kunnan omarahoitusosuus katetaan kuntakehittäminen ja työllisyys tehtäväalueen projekteille varatuista määrärahoista. 

Muutettu päätösehdotus

Asian käsittely siirretään myöhempään ajankohtaan.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Leader Tunturi-Lappi ry