Elinvoimalautakunta, kokous 27.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Elinvoimalautakunnan kokoontuminen

MUODno-2023-3

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan 15. luvun määräyksiä kokousmenettelyistä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa (123 §).

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.  Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään viisi (5) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti.

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Hallinto- ja tukipalvelut on kehottanut lautakuntia pitämään kokouksen kuukauden alkupuolella niin, että asioiden jatkokäsittely ennättäisi saman kuukauden hallituksen kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää

- siirtää syksystä 2023 alkaen lautakunnan kokoukset pidettäväksi kunkin kuukauden toisen viikon tiistaina (pl. heinäkuu) klo 16.00 alkaen 
- kokouskutsu lähetetään sähköisesti seitsemän päivää (7) ennen kokousta
- esityslista lähetetään myös varajäsenille
- tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivulla muonio.cloudnc.fi kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä.
 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti, että:

  • syksystä 2023 alkaen lautakunnan kokoukset pidetään kunkin kuukauden toisena tiistaina (pl. heinäkuu) klo 16.00 alkaen 
  • kokouskutsu lähetetään sähköisesti seitsemän päivää (7) ennen kokousta
  • esityslista lähetetään myös varajäsenille
  • tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivulla muonio.cloudnc.fi kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä.