Elinvoimalautakunta, kokous 27.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen 25.4.2023 § 63 (lisäpykälä)

MUODno-2023-224

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi
Sami Jokitalo, sami.jokitalo@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan rakennusvalvonnalle on puhelimitse tehty huomautus luvattomasta rakennuksesta kiinteistöllä 498-401-22-145, Juolunpirtti. 

Rakennusvalvonta on puuttunut asiaan kahdesti, 10.6.2021 ja 7.2.2023, kehottaen poistamaan luvattomat rakennukset. Kiinteistön omistaja ei ole reagoinut kirjeisiin. 

Vs. rakennustarkastaja on tehnyt maastokäynnin kiinteistöllä 12.4.2023. Tarkastuspöytäkirja liitteineen on tämän pykälän oheismateriaalina. 
Maastokäynnillä on todettu, että kiinteistöllä on kaksi rakennusta, joihin ei ole haettu rakennuslupaa. 

MRL 125 § Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. 
MRL 182 § Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. (22.8.2014/682). Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Muonion kunnan rakennuslupataksan kohdan 10.5 mukaan rakennusvalvontaviranomaisen päätöksestä, johon sisältyy uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka, peritään päätöstä kohden 300 €. 
 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta kuulee kiinteistön 498-401-22-45 omistajaa, xxxxx mahdollisesti uhkasakon asettamiseen johtavassa asiassa.

Kiinteistön omistajan tulee poistaa luvattomat rakennukset kiinteistöltä 498-401-22-145 31.5.2023 mennessä. Mikäli kehotusta ei noudateta, tulee elinvoimalautakunta käyttämään MRL 182 §:n mukaisia hallintopakkokeinoja. 

Kiinteistön omistaja voi halutessaan antaa asiasta kirjallisen lausuntonsa 31.5.2023 mennessä Muonion kunnan elinvoimalautakunnalle. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyn jatkumista.  

Kiinteistön omistajan tulee suorittaa tästä päätöksestä rakennuslupataksan mukaisesti 300 €.  

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kiinteistön 498-401-22-145 omistaja on 25.6.2023 lähettämällään sähköpostilla toimittanut oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätökseen 25.4.2023 § 63. Kiinteistön omistaja vaatii päätöksen kumoamista sillä perusteella, että hän on rakennusperintöä palastaakseen siirtänyt tontille vanhan hirsitalon kehikon, josta on purettu ennen siirtokuljetusta ikkunat, ovat, uunit, piiput, lattiat ja eristeet pois. Hän ilmoittaa, että on saanut luvan Muonion rakennusvalonnasta pitää hirsikehikon tontilla ja rakentaa se myöhemmin valmiiksi. Lisäksi kiinteistön omistaja ilmoittaa, että hänen aikomuksenaan on rakentaa hirsikehikosta itselleen loma-asunto ja hakee hankkeelle rakennusluvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Oikaisuvaatimuskirje on pykälän oheismateriaalina.

Muonion kunnan rakennusvalvonnasta ei löydy lupapäätöstä kyseisen hirsikehikon siirtämisestä kiintesitöllä 498-401-22-145. 

MRL 125 § mukaan Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädetään, että jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antama kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.  

Elinvoimalautakunta on päätöksessään 25.4.2023 kehottanut kiinteistön omistajaa oikeisemaan virheellinen tilanne kiinteistölllä eli purkamaan kiinteistöllä oleva luvaton rakennus. Ennen pakkokeinojen käyttämistä annettu kehotus ei ole lopullinen päätös, vaan se koskee asian valmistelua eikä asianosaisella ole tähän muutoksenhakuoikeutta. 

Elinvoimalautakunta on samassa pykälässä päättänyt laskuttaa kiinteistön omistajalta rakennusvalvontaviranomaisen taksan 10.5 § mukaisesti 300 eur.  Tähän päätökseen asianosaisella on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta toteaa, että kiinteistön omistajan tekemä oikaisuvaatimus ei kohdistu rakennusvalvontaviranomaisen taksan 10.5 § mukaiseen laskutuspäätökseen, joten oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.