Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Elinvoiman tapahtuma-avustukset 2022

MUODno-2022-123

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan elinkeinolautakunta, myöhemmin elinvoimalautakunta, päätti avata kertaluontoisen tapahtuma-avustushaun vuonna 2021 muoniolaisille yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille kesätapahtumien järjestämisen tueksi koronan jälkeen. Tapahtuma-avustuksia jaettiin yhteensä 2500 euron edestä kahdelle avustusta hakeneelle yhdistykselle. Tapahtuma-avustuksen jaosta vuodelle 2022 ei ole päätetty, mutta tapahtumajärjestäjien suunnalta on tullut kyselyä mahdollisista avustuksista kesätapahtumiin liittyen. Aiemmin tapahtumien järjestämiseksi on voitu esimerkiksi kunnanhallituksen toimesta myöntää harkinnanvaraisesti kertaluontoisia avustuksia, mutta avointa vakiintunutta hakumenettelyä ei ole. Yhtenäinen hakumenettely tukisi paremmin yhdistysten yhdenvertaista kohtelua sekä toisi yhdenmukaisuutta ja jatkuvuutta avustusten hakemiseen ja myöntämiseen. Kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen perusavustushaut eivät sellaisenaan vastaa tähän tarpeeseen.

Muonion kuntastrategian tavoitteiden mukaan yhtenä kunnan elinvoimaisuuden vahvistamisen keinona ovat alueen tapahtumat. Tapahtumat ovat kunnan elinvoimaisuuden ja elinkeinojen edistämisen kannalta tärkeitä. Tapahtumat erityisesti lumettomana aikana edistävät myös alueen matkailun ympärivuotisuutta ja kestävää matkailua. Talousarviovuodelle 2022 ei ole erikseen varattu määrärahaa tapahtuma-avustushakuun, mutta matkailun edistämisen kustannuspaikan määrärahavaraukseen on sisällytetty mahdollisuus hyödyntää tapahtumia osana ympärivutoisen matkailun edistämisen toimenpiteitä.

Avustuksen myöntämisperusteet ja tuen käytön ehdot

Tapahtuma-avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Muonion kunnassa järjestettäville kunnan elinvoimaa ja koronasta elpymistä edistäville kesätapahtumille. Avustuksia myönnetään muoniolaisille rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille Muonion alueella järjestettävien terveysturvallisten tapahtumien tuottamiseen ja tapahtumiin liittyvien kustannusten kattamiseen.

 1. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity Muonioon.
 2. Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
 3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla yhdistyksen ainoa rahoituslähde.
 4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
 5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio).
 6. Yhdistyksen tapahtuma, johon avustusta haetaan ja kohdennetaan, tulee tapahtua Muonion kunnan alueella 1.5. – 30.9.2022 välisenä aikana ja sen tulee edistää alueen elinvoimaa. 
 7. Avustettavan tapahtuman tulee olla kaikille avoin. Avustus voidaan myöntää myös maksullisille tapahtumille.
 8. Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarpeeseen, on käyttötarkoituksen muutos anottava erikseen. Jos avustus jää käyttämättä, voidaan käyttämättä jäänyt avustus vaatia kunnalle takaisin.
 9. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä sääntöjä rikotaan.

Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

 • Avustuksen hakuaika on 1.5. – 31.5.2022.
 • Avustusta haetaan toimittamalla hakulomake sähköpostitse kirjaamo@muonio.fi tai postitse osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio.  Hakemuslomakkeen voi tulostaa kunnan verkkosivuilta ja paperisia lomakkeita voi hakea kunnan kirjastosta.
 • Hakemukseen tulee liittää mukaan kopio kyseisen yhdistyksen/yhteisön/järjestön säännöistä, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2021 sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
 • Hakemuslomakkeella tulee kuvailla
  • mihin tapahtumaan avustusta haetaan, missä ja milloin tapahtuma järjestetään
  • mikä on tapahtuman kohderyhmä ja tavoite
  • miten tapahtuma edistää alueen elinvoimaisuutta
  • mitä kustannuksia avustuksella aiotaan kattaa
  • minkä suuruista avustusta haetaan (€)
  • muut samaan tarkoitukseen haetut / saadut avustukset kunnalta ja muilta avustuksia myöntäviltä tahoilta (mahdolliset päällekkäiset avustukset otetaan huomioon kun arvioidaan hakukelpoisuutta)

Avustushakemukset käsitellään kootusti kertaluontoisesti ja elinvoimalautakunta myöntää avustukset. Avustusten hakuasiakirjat ja päätökset ovat julkisia. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää avata avustushaun muoniolaisille yhdistyksille/järjestöille/yhteisöille Muoniossa tapahtuvien elinvoimaisuutta edistävien kesätapahtumien järjestämisen avustamiseksi selotusosan ehtojen mukaisesti. 

Hakuun varataan kuntakehittämisen ja markkinoinnin tehtäväalueen matkailun edistämiseen varatuista määrärahoista yhteensä 3 500 euroa, joka jaetaan kriteerit täyttävien hakijoiden kesken harkinnanvaraisin summin. Elinvoimalautakunta suorittaa tuen jakamisen ja myöntää avustukset.

Elinvoimalautakunta hyväksyy selitystekstissä määritellyt avustuksen myöntämisperusteet, tuen käytön ehdot ja hakuprosessin.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä muutoksella, että tapahtuma-avustushakuaika on 15.4.-15.5.2022 ja tuettava tapahtuma tulee järjestää 1.5.-31.10.2022 välisenä aikana.

Valmistelija

 • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on päättänyt kokouksessaan 29.3.2022 § 34 avata avustushaun kunnan elinvoimaa edistäville kesä- ja syystapahtumille. Avustuksen myöntämisperusteiden mukaan Muonioon rekisteröityneen yhdistyksen tapahtuma, johon avustusta haetaan ja kohdennetaan, tulee tapahtua Muonion kunnan alueella 1.5. – 31.10.2021 välisenä aikana, sen tulee edistää alueen elinvoimaa, olla kaikille avoin ja toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista. Avustuksen myöntämisperusteissa sanotaan myös, että kunnan myöntämä avustus ei saa olla yhdistyksen ainoa rahoituslähde ja, että yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio). Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarpeeseen, on käyttötarkoituksen muutos anottava erikseen. Jos avustus jää käyttämättä, voidaan käyttämättä jäänyt avustus vaatia kunnalle takaisin.

Avustukseen on varattu määrärahoja yhteensä 3 500 euroa, joka jaetaan kriteerit täyttävien hakijoiden kesken harkinnanvaraisin summin.

Avustus on ollut haettavana 15.4. - 15.5.2022 välisen ajan. Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli yhteensä viisi kappaletta, joista yksi hakija Lapin Kilpi ry ei täytä haun kelpoisuusehtoja yhdistyksen ollessa rekisteröitynyt ulkopaikkakunnalle (kotipaikka Rovaniemi, PRH tarkistettu 15.5.2022). 

Yhteenvetotaulukko haetuista avustuksista ja hakijoista, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Avustushakemukset liitteineen ovat nähtävinä kokouksessa.

Hakija Anottu avustus (e) Tapahtuma, johon kohdistuu Kustannukset, joita avustuksella katetaan
Jerisjärven Muijat ry 1 000 Jerisjärven Apaja 16.-18.9.2022 lehti-ilmoitukset, materiaalihankinnat tarjottaviin ja tarvikkeisiin

Muonion Matkailu ry

1 000

Lohiviikon kylkeen matkailun oheistapahtuma 26. - 30.7.2022

 

bändikulut, tanssilavan rakenteiden kuljetus ja kasaus, sähköt ja markkinointikulut
Muonion Lohiviikot ry 1 000 Muonion Lohiviikko 25. - 30.7.2022 linja-autot päätöstilaisuuteen ja palkintojen jakoon
Muonion Kiri ry 3 250

Pyörärastit, maastojuoksut, frisbeegolfrastit 28.5.-15.10.2022 välillä

postilaatikot, kartat, mainokset, leimauslaitteet, palkinnot, palkintojenjakotilaisuus
Yhteensä 6 250    

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta myöntää elinvoiman tapahtuma-avustukset seuraavasti:

 • Jerisjärven Muijat ry 600 euroa
 • Muonion Matkailu ry 700 euroa
 • Muonion Lohiviikot ry 700 euroa
 • Muonion Kiri ry 1 500 euroa

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Minna Back poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

hakijat, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan elinvoimapalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinvoimalautakunta

Elinvoimapalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan elinvoimapalveluista.