Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Muonion tiestön kunnostaminen, aloite 16.5.2022

MUODno-2022-219

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet ovat jättäneet aloitteen Muonion tiestön kunnosta kunnanvaltuuston kokouksessa 16.5.2022.

Aloitteessa on todettu kunnan tiestön, kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien olevan erityisen huonossa kunnossa sekä asemakaava-alueella että sen ulkopuolella ollen näin vaarallisia teitä käyttäville, erityisesti koululaisille ja vanhentuville kuntalaisille. Tiestön huono kunto on todettu myös olevan negatiivinen viesti kuntaan saapuville matkailijoille.

Aloitteessa esitetään, että kunnan tulee pikaisesti korjata pahimmat vauriopaikat kunnan ylläpitämillä teillä ja olla yhteydessä ELY-keskukseen heille kuuluvien alueiden kunnostamiseksi. Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että kunnan ylläpitämälle kaavatieverkostolle tulee tehdä useamman vuoden ajalle kunnostus ja korjaussuunnitelma ja saattaa se valtuuston tietoon.

Hallintosäännön 27.1 § mukaan elinvoimalautakunta päättää kunnan tiepalveluiden asioista.

Hallintosäännön 26 § mukaan kunnanhallitus päättää kuntaa koskevien lausuntojen antamisesta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että elinvoimapalvelut / kiinteistö- ja tiepalvelut kerää yhteenvedon ELY-keskuksen ylläpitämien teiden pahimmista korjaustarpeista ja esittää kunnanhallitukselle tiedon saattamista ELY-keskukselle toimenpiteitä varten. Lisäksi päätetään, että kunnan ylläpitämille kaavateille tehdään pitkän tähtäimen korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan elinvoimapalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinvoimalautakunta

Elinvoimapalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan elinvoimapalveluista.