Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Palvelukeskus Marjapaikan jakelukeittiön kalusteiden kilpailutus

MUODno-2022-135

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi
  • Juha Vainio, vt.kunnossapitopäällikkö, juha.vainio@muonio.fi

Perustelut

Marjapaikan keittiö on tullut elinkaarensa päähän ja vaatii päivittämistä. Keittiötilojen tarve on muuttunut alkuperäisestä, sillä Marjapaikassa ei enää valmisteta ruokia vaan ruoat tuodaan keskuskeittiöltä. Ruoanvalmistuksen ja –jakelun nykyinen tilanne huomioiden ei Marjapaikassa ole enää tarvetta valmistuskeittiölle vaan keittiön tiloihin kannattaa saneerata jakelukeittiö.  

Vt kunnossapitopäällikkö on laittanut tarjouspyyntö Cloudiaan 21.4.2022 jakelukeittiön kalusteista ja laitteista. Jakelukeittiö rakennetaan Marjapaikassa jo olemassa oleviin tiloihin. Tarjottujen tuotteiden tulee toiminnallisesti noudattaa materiaaleiltaan, mitoiltaan ja muodoiltaan (liitteissä) yksilöityjä laitteita ja kalusteita, sovitettuna kuitenkin tarjoajan vakiomalliston mukaisesti. Toisin sanoen vähäinen poikkeama tuotteiden mitoissa sallitaan, mikäli tuotteet toiminnaltaan ja muilta vaatimuksiltaan täyttävät liitteiden määritykset. Mittapoikkeamat tulee esittää tarjouksessa selkeästi.

Tarjoukset oli toimitettava viimeistään 28.4.2022 klo 14:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä kaksi (2) tarjousta.

Dieta Oy                                                              34888,53 € (alv 0 %)

Metos Oy Ab                                                       36026,32 € (alv 0 %)

Dieta Oy on 24.5.2022 toimittamallaan sähköpostilla tarkentanut tarjoustaan ilmoittamalla, että tarjoushintaan sisältyy ruoankuljetusvaunujen 200 mm renkaat.

Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää hankinnoista määrärahojen ja määriteltyjen hankintarajojen puitteissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy edullisemman Dieta Oy:n tarjouksen hintaan 34 888,53 eur.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Dieta Oy, Metos Oy Ab

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan elinvoimapalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinvoimalautakunta

Elinvoimapalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan elinvoimapalveluista.