Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 LISÄPYKÄLÄ: Ympäristökatselmus 2023 (lisäpykälä)

MUODno-2023-313

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain vaatimuksiin perustuen on lautakunnan valitsema ympäristökatselmustyöryhmä tehnyt vuosittain ympäristökatselmuksia. Huomiota on kiinnitetty erityisesti pihojen ja yleisten alueiden siisteyteen.

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. (MRL 166 § 1. mom.)

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.  (MRL 166 § 3. mom.)

Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. (MRL 166 § 4. mom.)

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. (MRL 167 § 1. mom.)

Kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja laitoksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle.  (MRL 168 § 1. mom)

Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu. (MRL 169 §)

Jollei aloitettua rakennustyötä tai muuta toimenpidettä ole saatu valmiiksi ennen luvan tai viranomaishyväksynnän raukeamista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee velvoittaa asianomainen määräajassa saattamaan työ loppuun taikka ryhtymään muihin toimenpiteisiin, jotka terveellisyyden, turvallisuuden taikka ympäristölle aiheutuvan haitan tai häiriön vuoksi ovat tarpeen.

Jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö on jätetty kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä ja mahdolliselta vahingonteolta. (MRL 170 §)

Jätelain mukaan ”ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto)” (JL 72 §).

Jos katselmuksessa huomataan, että kiinteistön kunnossapitoa on selvästi laiminlyöty tai kiinteistö on huomattavan epäsiisti, antaa tekninen lautakunta huomautuksen tai kehotuksen kiinteistön omistajalle. Annetuilla huomautuksilla tai kehotuksilla on määräaika, jonka umpeuduttua tarkistetaan velvoitteen toteutuminen. Jos huomautus ei ole tehonnut, voi lautakunta jatkaa asian käsittelyä hallintopakolla.

Ympäristökatselmuksen pitämisestä ilmoitetaan etukäteen kunnan internetsivulla ja Luoteis-Lappi –lehdessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta valitsee ympäristökatselmustyöryhmään rakennustarkastajan ja lautakunnan edustajan sekä pyytää Arktisen Lapin ympäristönsuojelua ilmoittamaan edustajansa katselmustyöryhmään. Lautakunta valtuuttaa työryhmän valitsemaan tarkastettavat kohteet ja päättää, että katselmus suoritetaan kesäkuun aikana.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti valita ympäristökatselmustyöryhmään rakennustarkastajan ja Johanna Mikkolan lautakunnan edustajana ja Teemu Taulavuoren hänen varalleen, sekä pyytää Arktisen Lapin ympäristönsuojelua ilmoittamaan edustajansa katselmustyöryhmään. Lautakunta päätti valtuuttaa työryhmän valitsemaan tarkastettavat kohteet ja, että katselmus suoritetaan kesäkuun aikana.