Elinvoimalautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Oikaisuvaatimus rakennusvalvonnan päätökseen

MUODno-2023-294

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Naapurikiinteistön omistaja on 28.4.2023 toimittamallaan sähköpostilla tehnyt oikaisuvaatimuksen liittyen kiinteistölle 498-401-94-28 myönnettyyn rakennuslupapäätökseen. Oikaisuvaatimus on kokouksen oheismateriaalissa.

Oikaisuvaatimuksen perusteina naapuri mainitsee seuraavaa:

1-2. Poikkeamis- ja rakennuslupaa varten toimitetussa naapurin kuulemiskirjeessä on kirjeen tiedoissa kirjoitusvirhe. Kirjeessä rakennushankkeen kiinteistötunnukseksi on merkitty 498-401-94-20 vaikka kiinteistön oikea tunnus on 498-401-94-28. Ilmoituksen liitteenä toimitetussa asemapiirroksessa on oikea kiinteistötunnus. Virheestä johtuen oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii naapurin kuulemista tehtäväksi uudelleen.

3. Naapuri toteaa, että lupapäätöksessä oleva lause ”naapurikiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen rakennushankkeen tai toimenpiteen johdosta” ei pidä paikkaansa.

4. Naapuri toteaa, että on huomautuksessaan poikkeamis- ja rakennuslupahakemukseen pyytänyt tarkistamaan Museoviraston näkemyksen, mitä he eivät ole saaneet. Hän mainitsee, että Museovirasto on v 2010 antanut ELY-keskukselle lausunnon koskien kiinteistöä 498-401-94-18, jonka mukaan ”rakentaminen ja tontin tuleva käyttö ei saa vahingoittaa kuoppaa”. Lisäksi hän toteaa, että” ELY-keskuksen antama lausunto on kieltänyt poikkeusluvan ko. tontille”. Edellä mainittuihin seikkoihin vedoten naapuri kokee oleelliseksi kuulla viranomaisia myös tämän tontin osalta.

5. Naapuri toteaa, että ” Mikäli rakennuslupa myönnetään, tulee rakennusvalvojan olla paikan päällä valvomassa pohjatöiden aloittamista, jotta tarvittavat etäisyydet rannasta (min. 200m) ja naapuritontin rajasta (min.5m) toteutuvat. Kyseisessä kohtaa rakennuspohja on nimittäin jo kosteaa suomaata, joka tulee vaikuttamaan rakentajan kiinnostukseen siirtää rakennusta luvan vastaiseen paikkaan, jolloin astuu jo voimaan kiinteistötunnukselle mm.498-401-0094-0018 annetut viranomaislausunnot sekä M1-alueelle rakentamisen rajoitukset”.

6. Mahdollisesta tienpohjan kunnostuksen aikataulusta tulee tiedottaa maanomistajaa, jotta tien kunnostus tehdään omistaja huomioiden.

7. Tienparannus/rakennustyöt eivät saa vaikuttaa tien sekä mahdollisen rakennustyömaan vieressä olevaan harjanteeseen, joka on osa historiallista pyyntikuoppa-aluetta.

Delegoiduissa viranhaltijapäätöksissä MRL:ssä tai kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus tulee tehdä ennen valitusta. Oikaisuvaatimuksen käsittelee Muoniossa kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimiva elinvoimalautakunta.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on täydentänyt oikaisuvaatimustaan 6.6.2023 saapuneilla sähköposteilla. Sähköpostijäljennökset liitteineen tämän pykälän oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta lausuu oikaisuvaatimukseen kohtiin seuraavasti:

1-2. Rakennushankkeen suunnittelutarvehakemus on jätetty 18.6.2021. Tuolloin kiinteistön tunnus on ollut jättämisvaiheessa 498-401-94-20. Kiinteistöjen yhdistämisessä 1.9.2021 muodostuneen rekisteriyksikön kiinteistötunnukseksi tuli 498-401-94-28.

Oikaisuvaatimuksen tehneelle naapurille on toimitettu ilmoitus suunnittelutarve- ja rakennuslupahakemuksen vireille tulosta kiinteistöjen yhdistämisen jälkeen. Naapurille toimitetussa kirjeessä oli kuitenkin kirjoitusvirheestä johtuen vanhentunut kiinteistötunnus.

Hallintolain 53 § 2 mom. mukaan kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta.

Kiinteistötunnus on ollut oikein naapurin kuulemiskirjeen liitteenä olleessa asemapiirroksessa. Koska naapuri on osannut tehdä huomautuksen nimenomaisesti kiinteistöllä 498-401-94-28 sijaitsevaan pyyntikuoppaan liittyen sekä kyseiselle naapurikiinteistölle johtavan tien tierasitteesta, voitaneen olettaa, että kirjeessä ollut kirjoitusvirhe ei ole estänyt naapurin huomautuksen antamista tai muulla tavoin rajoittanut naapurin oikeutta tulla kuulluksi, eikä kuulemista näin ollen tule suorittaa uudelleen.

3. Oikaisuvaatimuksen tekijä on naapurin kuulemisen yhteydessä huomauttanut, että rasitetien parantamiseksi puustoa ei saa kaataa/rikkoa yhtään ja että tie rajoittuu lopussa kiviharjuun, jonka merkitys ja yhteys pyyntikuoppiin tulisi tarkistaa. Naapurin huomautuksessa mainitut asiat eivät kohdistu suoraan rakennushankkeeseen vaan olemassa olevaan, kiinteistölle johtavaan rasitetiehen, mistä syystä naapurin huomautusta ei ole kirjattu lupapäätökseen. 

4. Rakennushanke sijoittuu alueelle, johon on vahvistettu Jerisjärvi-Äkäsjärvi osayleiskaava v.2015. Rakennuslupapäätösen valmistelussa huomioidaan tämänhetkinen kaavoitustilanne ja kaavamääräykset.  Rakennushanke sijoittuu yli 150 m etäisyydelle yleiskaavaan merkitystä suojeltavasta alueesta, joten lautakunta ei näe rakennushankkeen aiheuttavan haittaa suojeltavalle alueelle eikä näin ollen näe Museoviraston lausuntoa tarpeellisena. 

5. Rakennuksen sijainti on hyväksytty lupapäätöksen asemapiirroksessa. Rakennuslupapäätöksessä on määräys sijaintikatselmuksesta.  Sijaintikatselmuksessa varmistetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset.

6.-7. Rakennusluvan myöntämiseen riittää olemassa oleva tieoikeus. Kunnan rakennusvalvonta ei ota kantaa rasitetien kunnostukseen. 

Edellä esitettyyn perustuen, elinvoimalautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, luvanhakija