Elinvoimalautakunta, kokous 8.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Talousarvion toteutuma 2023

MUODno-2023-218

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lautakuntien on annettava osavuosikatsauksissa selvitys määrärahojen toteutumisesta, mahdollisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa, tuloarvioiden toteutumisesta sekä toteutumaennuste loppuvuodelle.

Taloudellinen toteutuma ajalta 1.1. – 30.6. tulisi tasaisen kehityksen mukaan olla 50 %.

KÄYTTÖTALOUS

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. 

Toimintamenot ovat hieman ylittyneet hallinto- ja tukipalveluissa, rakennusvalvontapalveluissa sekä liikuntapaikoissa ja reitistöissä ajankohtaan nähden. Kohonneet kustannukset aiheutuivat tehtäväkuvien päivityksien ja TVA-prosessin yhteydessä tehdyistä palkantarkistuksista. Henkilöstömenojen kasvun aiheuttama mahdollinen lisämäärärahatarve tarkistetaan syksyllä.

Hyvinvointialueen vuokrasopimusten viivästyminen on aiheuttanut laskutuksen viivästymistä, mikä näkyy kesäkuun talousarviototeutumassa toimintatulojen vähäisenä toteutumisena. Vuokrasopimusten allekirjoitusten jälkeen kunta laskuttaa hyvinvointialueelta tilavuokrat takautuvasti vuoden alusta lähtien. Toteutuman odotetaan korjaantuvan jo syksyn laskutuksen yhteydessä.  

Kuntakehittäminen ja markkinointipalveluiden tehtäväalueelle on kirjattu viime vuoden hankkeelle saatu tulorahoitus, mikä osaltaan nostaa toimintatulojen toteutumaa arvioidusta.

Vesihuoltolaitoksen laskutusrytmin takia tulojen toteutumaprosentti on pieni, mutta euromääräinen toteutuma on kuitenkin hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi, joten tulevien laskutusten myötä tulojen toteutuma tulee korjaantumaan.

Talouden toteutuma 1-6 2023      
50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT TA TOT TOT-%
TULOT 4160,00 462,97 11,10
MENOT -388568,00 -228575,97 58,80
NETTO -384408,00 -228113,00 59,30
51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT      
TULOT 57660,00 33305,29 57,80
MENOT -121124,00 -73867,97 61,00
NETTO -63464,00 -40562,68 63,90
54 RAVITSEMIS- JA SIISTEYSPALVELU      
TULOT 1048181,00 462786,55 44,20
MENOT -1038829,00 -477605,27 46,00
NETTO 9352,00 -14818,72 -158,50
56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT      
TULOT 1460254,00 205238,89 14,10
MENOT -2361471,00 -1051128,03 44,50
NETTO -901217,00 -845889,14 93,90
58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT      
TULOT      
MENOT -293099,00 -174834,65 59,70
NETTO -293099,00 -174834,65 59,70
60 KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV.      
TULOT 202660,00 130854,30 64,60
MENOT -715345,00 -348085,53 48,70
NETTO -512685,00 -217231,23 42,40
64 VESIHUOLTOLAITOS      
TULOT 566019,00 135946,86 24,00
MENOT -496073,00 -217470,36 43,80
NETTO 69946,00 -81523,50 -116,60
KAIKKI YHTEENSÄ      
TULOT 3338934,00 968594,36 29,00
MENOT -5414509,00 -2571567,78 47,50
NETTO -2075575,00 -1602973,42 77,20

 

INVESTOINNIT

Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. 

840

ELINVOIMALAUTAKUNTA

talousarvio

toteutuma

 

Hankinnat

90000

18066

 

Avustukset

 

 

 

Investoinnit netto

90000

18066

 

Soppatykki hankittu, varavoiman hankinta syksyllä

 

 

851

MUU TALONRAKENNUS

 

 

 

Hankinnat

135000

12597,2

 

Avustukset

 

 

 

Investoinnit netto

135000

12597,2

 

Kirjaston korjaukset meneillään, alakoulun hankkeet siirtyvät syksyyn. 

 

 

860

LIIKENNEVÄYLÄT

 

 

 

Hankinnat

60000

0

 

Avustukset

 

 

 

Investoinnit netto

60000

0

 

Pyörätiehanke odottaa Traficomin avustuspäätöstä,
kaavateiden saneeraus kuituverkon rakentamisen 
jälkeen.

 

 

862

LIIKUNTA-ALUEET

 

 

 

Hankinnat

56000

 

 

Avustukset

-5440

 

 

Investoinnit netto

50560

0

 

Toteutuu suunnitellusti vuoden loppuun mennessä

 

 

863

YLEISET ALUEET

 

 

 

Hankinnat

414000

3647,07

 

Avustukset

-211800

 

 

Investoinnit netto

202200

3647,07

 

Mönkijä hankittu reitistöille, reittiohjelma-hanketta
muutettu rahoittajan vaatimuksen mukaisiksi mm. niin,
että hanke jatkuu huhtikuuhun 2024, muut hankkeet toteutuvat suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 

 

 

880

VESILAITOS

 

 

 

Hankinnat

202500

4117,09

 

Avustukset

-132500

 

 

Investoinnit netto

70000

4117,09

 

Vesilinjojen saneerauksen suunnitteluun tarvittava verkoston digitointi aloitettu 5.6.2023, jatkuu edelleen.  Kehittämissuunnitelman laatijaksi valittu Sweco Finland Oy. 

 

 

882

VIEMÄRILAITOS

 

 

 

Hankinnat

102000

53907,49

 

Avustukset

 

 

 

Investoinnit netto

102000

53907,49

 

Viemärilinjojen saneerauksen suunnitteluun tarvittava verkoston digitointi aloitettu 5.6.2023, jatkuu edelleen. 
Kehittämissuunnitelman laatijaksi valittu Sweco Finland Oy. Puhdistamon roottori uusittu. 

 

 

890

KAAVOITUS

 

 

 

Hankinnat

10000

13671

 

Avustukset

 

 

 

Investoinnit netto

10000

13671

 

Kirkonkylän osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen tehty. 

 

 


 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle. 

 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)