Hyvinvointilautakunta, kokous 1.9.2022

§ 46 Varallaolo (lisäpykälä)

MUODno-2022-409

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Varallaolo

”Aluehallintovirasto vastaa ja toteaa, että järjestäessään kyseisiä sosiaalipalveluja (sosiaalihuoltolain mukaisena kotipalveluna toteutettavat ns. nostopalvelut ja turvapuhelinpalvelut) – myös kiireellisissä tilanteissa – kunta voi itse päättää, millä tavalla palvelun järjestää huomioiden kuitenkin, mitä sosiaalihuoltolaissa, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetussa laissa sekä muussa lainsäädännössä on säädetty. Palveluja tulee olla saatavilla 24/7. Keskeiset lainkohdat ohessa. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Sosiaalihuoltolain 29 §:n mukaan sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan toteuttaa siten kuin tässä tai muussa laissa säädetään. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisella kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan mukaan kotipalvelua voidaan toteuttaa myös turvapalveluina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (73/1992) 4 §:n 1 momentin mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät:

  1. hoitamalla toiminnan itse;
  2. sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;
  3. olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä;
  4. hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka antamalla palvelunkäyttäjälle palveluetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.”

(xx xx, Lapin aluehallintovirasto 20.7.22)

Vs. kunnanjohtaja xx xx ja vs. hyvinvointijohtaja xx xx ovat päättäneet järjestää yllä olevan palvelun varallaolona määräaikaisesti 20.7.-31.8.2022 välisen ajan. Superin luottamusmies  on myös osallistunut valmistelutyöhön.

Tällöin on myös päätetty, että vt. hyvinvointijohtaja xx xx palatessa lomalta elokuussa, tehdään jatkosuunnitelma asian suhteen.

 

Hyvinvointipalveluissa ei ole edellytetty varallaoloa työsopimuksessa, joten jokaisen varallaoloon ilmoittautuvan vapaaehtoisen kanssa tehdään määräaikainen sopimus joulukuun loppuun 2022 asti.

Varallaolo on joka yö klo 21-07 välisen ajan. Sosiaalipäivystys ja turvapuhelinkeskus soittavat hälytykset Metsäniittyyn, jossa on tieto varallaolijasta kullekin yölle.

 

Varallaolijalle maksetaan 30% tuntipalkasta/varallaolotunti ja jos hälytyksiä tulee, jaksotyöaikaa tekevillä aktiivityöaika yli- tai lisätyönä ja yleis- tai toimistotyöaikaa tekevillä laskennallisen tuntipalkan mukaisesti sekä asiaankuuluvat lisät. Yövarallaoloon hälytetty työntekijä käyttäessään omaa autoa saa siihen asiaankuuluvat korvaukset.  Aktiivityöaika alkaa hälytyksestä lukien, ts. Metsäniityn puhelusta ja päättyy siihen kun varallaolija on takaisin kotona. Hälytykseen on vastattava viipymättä. Varallaolija voi asua myös kauempana kuntakeskuksesta, taikka naapurikunnassa. Sosiaalipäivystys ja turvapuhelinkeskus välittävät jo suoraan kiireelliset tehtävät ensihoidolle.

 

Varallaolija ei luonnollisesti voi olla päällekkäin työvuorossa, eikä varallaolo saa häiritä työntekijän vapaa-aikaa, ts. viikkolevon aikana ei varallaoloa saa velvoittaa ilman työntekijän suostumusta.

 

Jaksotyössä varallaolotunnit merkitään kotipalvelun työvuorolistaan titaniaan ja ilmoitetaan sieltä edelleen palkkahallintoon. Mahdollinen aktiivityöaika laitetaan kunkin työntekijän omaan toteumaan oman yksikön listalle, jotta yli- ja lisätyöt tulevat oikein. Varallaoloaikana hälytysrahaa ei makseta, jos hälytetään töihin. Yleis- ja toimistotyöaikaa tekevät merkitsevät varallaolon ja aktiiviajan erilliselle lomakkeelle.

 

Metsäniityn työntekijä kirjaa varallaolijan hälytyskäynnin pro consonaan ja huolehtii, että tieto käynnistä menee kotihoitoon, toimistosihteerille ja tarvittaessa sosiaalipalveluihin sekä esimiehelle.

 

Varallaolija ilmoittaa mahdollisen sairastumisesta vt.avopalveluiden vastaavalla virka-aikana Kati Korvalle 040 4895 116 ja muina aikoina Metsäniityn hoitajan numeroon 040 4895 161

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Sosiaalihuoltolain 12§, 19§ ja 29§ mukaisiin palveluihin kuuluvan ns.nostopalvelun turvaamiseksi toteutetaan sosiaalipäivystystä ja turvapuhelinhälytyksiä varten varallaolo joka päivä 31.12.2022 asti klo.21.00 - 7.00 välisen ajan.

Varallaolijalle maksetaan 30% tuntipalkasta/varallaolotunti ja jos hälytyksiä tulee, jaksotyöaikaa tekevillä aktiivityöaika yli- tai lisätyönä ja yleis- tai toimistotyöaikaa tekevillä laskennallisen tuntipalkan mukaisesti sekä asiaankuuluvat lisät. Varallaoloon hälytetty työntekijä käyttäessään omaa autoa saa siitä asiaankuuluvat korvaukset.  Aktiivityöaika alkaa hälytyksestä lukien, ts. Metsäniityn puhelusta ja päättyy siihen kun varallaolija on takaisin kotona.