Hyvinvointilautakunta, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 33 Ikäihmisten palveluiden hallinnon ja esihenkilöiden organisaatiorakenne ja sijaistaminen

MUODno-2022-266

Valmistelija

  • Lea Waljus, palvelusuunnittelija, lea.waljus@muonio.fi

Perustelut

Ikäihmisten palveluissa tehtiin organisaatiouudistus 1.6.2021.  Hallintosäännössä määritellään ikäihmisten palveluiden vastuut seuraavasti:

Palvelualuejohtajana toimii hyvinvointijohtaja, joka toimii tehtäväalueen vastaavana seuraavissa palveluissa: hallinto- ja tukipalvelut, ikäihmisten palvelut, terveyspalvelut sekä työllisyyspalvelut. (Hallintosääntö 28.3 §) Hyvinvointijohtaja toimii ikäihmisten palveluissa palvelusuunnittelijan, avopalveluiden vastaavan, tehostetun palveluasumisen vastaavan ja sairaanhoitaja-hyvinvointityöntekijän esihenkilönä.

Hallintosäännön 20 §:n mukaan tehtäväaluevastaava vastaa tehtäväalueen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja palvelu-aluejohtajan alaisuudessa.

Ikäihmisten palveluiden tehtäväalueen vastaavana toimii palvelusuunnittelija, joka vastaa ikäihmisten palveluiden tehtäväalueen hallinnosta, talouden suunnittelusta ja tehtäväalueensa toiminnan kehittämisestä. Palvelusuunnittelijalla ei ole esihenkilöasemaa.

Tehtäväyksikkövastaava vastaa tehtäväyksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa tehtäväaluevastaavan alaisuudessa. (21 §)

Avopalveluiden vastaava vastaa ikäihmisten avopalveluiden tehtäväyksiköstä, talouden suunnittelusta ja tehtäväyksikön toiminnan kehittämisestä. Hän toimii esimiehenä ikäihmisten avopalveluiden tehtäväyksikössä. Vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä. (28.3 §)

Tehostetun palveluasumisen vastaava vastaa tehostettujen asumispalveluiden tehtäväyksiköstä, talouden suunnittelusta ja toiminnan kehittämisestä. Tehostetun palveluasumisen vastaava toimii esimiehenä tehostettujen asumispalveluiden tehtäväyksilöissä. Vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä. (29.3 §)

Käytännössä palvelusuunnittelija on vastannut tehtäväalueen hallinnosta, taloudesta, kehittämisestä, valmistellut ikäihmisten palveluita koskevat asiat lautakuntaan ja tehnyt ikäihmisten palveluissa asiakaskohtaisia palvelutarpeen arviointeja sekä päätökset asumispalvelupaikoista, sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista ja kaikki ikäihmisten palveluiden asiakkaiden maksupäätökset.

Avopalveluiden vastaavan tehtäviin on kuulunut omaishoidontuen arvioinnit ja päätökset, kotipalvelun ja tukipalveluiden asiakkaiden palvelupäätökset sekä kotipalvelun (sis. Ojusniitty) esihenkilötehtävät, mikä on käytännössä työn haasteellisin osa. Työvuorojärjestelyt ja rekrytoinnit (sekä vakituisiin toimiin että sijaishankinta vuosilomiin ja äkillisiin poissaoloihin) ovat vieneet suurimman osan ajasta jokapäiväisessä työssä.

Tehostetun palveluasumisen vastaavalla on ollut johdettavanaan kaksi yksikköä Marjapaikka ja Metsäniitty. Vakituista henkilöstöä on yhteensä yli 30 henkilöä ja sijaisia on tarvittu yli 10 henkilöä jatkuvasti.  Molempiin taloihin on varattu kuluvan vuoden talousarvioon sairaanhoitajien toimet. Käytännössä kahta sairaanhoitajaa ei ole ollut hoitajapulan vuoksi koko vuoden aikana. Tehostetun palveluasumisen vastaavan työaika on käytännössä kokonaan työvuorojärjestelyihin ja rekrytointeihin. Hoitajapulan vuoksi hän on myös itse joutunut tekemään kevään aikana sairaanhoitajan tehtäviä sekä yövuoroja.

Ennen 1.6.2021 tehtyä organisaatiomuutosta palvelualuejohtajan lisäksi ikäihmisten palveluissa oli neljä esihenkilöä: vanhustyönohjaaja (vastaa palvelusuunnittelijaa), joka toimi esihenkilönä kotipalvelun esimiehelle sekä Marjapaikan ja Ojusniityn vastaaville sairaanhoitajille. 1.6.2021 organisaatiouudistuksen yhteydessä esihenkilöitä vähennettiin.  Nyt palvelualuejohtajan lisäksi ikäihmisten palveluissa on vain kaksi esihenkilöä: avopalveluiden vastaava ja tehostetun palveluasumisen vastaava. Asiakkaiden ja työntekijöiden määrät ovat kuitenkin lisääntyneet sekä kotipalvelussa että tehostetussa palveluasumisessa.

Käytännössä esihenkilöiden työtehtävät ovat lisääntyneet ja tilanteissa, joissa jompikumpi vastaavista on ollut poissa tai esteellinen hoitamaan tehtäviä, he ovat toimineet toistensa sijaisina. Jos molemmat ovat poissa yhtä aikaa, työtehtävät on delegoitu palvelusuunnittelijalle.

Asiakkaiden ja henkilökunnan lisääntymisen myötä tehostetun palveluasumisen vastaavan ja avopalveluvastaavan työajan ja -tehtävien kohdentuminen oikeisiin asioihin (henkilöstöjohtaminen ja päivittäisen työn organisoiminen ja kehittäminen) ja varsinkin heidän sijaisjärjestelyjensä hoitaminen tarkoittaisi lisätyövoiman tarvetta työvuorojärjestelyjen ja rekrytointien hoitamiseen. Määrärahoja esim. mahdollisen kotipalvelun ja tehostetun palveluasumisen yhteisen ”apulaisosastonhoitajan” palkkaamiseen tälle vuodelle ei ole varattu vuoden 2022 talousarvion tekemisen yhteydessä, sillä organisaatiouudistuksen tuomia haasteita ei osattu silloin ennakoida. Hyvinvointipalveluissa palkkamenoja on tänä vuonna säästynyt hyvinvointialueen valmistelussa (1/2 hyvinvointijohtajan palkasta) ja Tulsote-hankkeessa työskentelyistä (1/2 palvelusuunnittelijan palkasta 4 kk, ½ sosiaaliohjaajan palkasta 10,5kk) ja nämä säästyneet määrärahat voitaisiin käyttää lisätyövoiman palkkaamiseen ikäihmisten palveluiden hallinnon ja esihenkilöiden työhyvinvoinnin ja työn oikean kohdentumisen järjestämiseen.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan lautakunta määrää tehtäväyksikkövastaavan (tehostetun palveluasumisen vastaava, avopalveluiden vastaava) sijaisen, joka hoitaa tehtäväyksikkövastaava tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. 20 §:n mukaan kunnanhallitus määrää tehtäväaluevastaavan (palvelusuunnittelija) sijaisen, joka hoitaa tehtäväalueen vastaavan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta delegoi hyvinvointijohtajalle tehtäväyksikkövastaavien sijaisjärjestelyjen hoitamisen ja mahdollisen lisätyövoiman palkkaamisen ikäihmisten palveluiden hallinnon ja esihenkilöiden työhyvinvoinnin ja työn oikean kohdentumisen tueksi vuoden 2022 loppuun saakka.  Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus delegoi palvelusuunnittelijan sijaisjärjestelyjen hoitamisen hyvinvointijohtajalle vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä lisäyksellä, että selvitetään myös ikäihmisten palveluiden sairaanhoitajien mahdollisuutta hoitaa joitakin tehtäväyksikkövastaavien tehtäviä.