Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Esteellisyys keskusvaalilautakunnassa

MUODno-2021-109

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies (vaalilain 151 §). Vaaliasiamieheksi valitun tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä.

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 - 30 §:ssä. Oikeusministeriö ohjeis taakirjeessään 1.10.2020, että esim. keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.

Jos keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen asettuu kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi, hänellä on kaksi vaihtoehtoa

  1. joko hän jättäytyy vaalien ajaksi pois keskusvaalilautakunnan työskentelystä, jolloin hänen sijaansa tulee varajäsen tai
  2. hän pyytää eroa keskusvaalilautakunnasta, jolloin hänen tilalleen voidaan valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen tai varajäsen.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä osallistumaan johonkin lautakunnan kokoukseen tai ovat esteellisiä jossakin asiassa, valitsee keskusvaalilautakunta kokousta tai sen asian käsittelyä varten tilapäisen puheenjohtajan kuntalain ja hallintosäännön määräyksiä noudattaen.

Ehdokashakemusten jättöaika oli 9.3.2021 ja ehdokkaina ovat keskusvaalilautakunnan jäsenet Teuvo Tolvanen (pj) ja Pekka Veisto sekä varajäsenistä Joel Vikström ja Ulla-Maija Kangosjärvi. Varajäsenistä Pekka Seppänen ei ole vaalikelpoinen (muuttanut). Esteellisten tilalle on kutsuttu varajäsenet Pauli Kuru ja Helena Soutukorva.

Kunnanhallitus kokoontunee 22.3.2021 ja valitsee väliaikaisia varajäseniä. 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta toteaa esteellisyydet.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus