Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Keskusvaalilautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen

MUO-2021-111

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnan viranomaisten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä siten, kun siitä erikseen päätetään. Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyinä oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen, pidetään yleisesti tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, joll ei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on ko konaan salassapidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.

Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kunnan verkkosivu).

Muutoksenhaku lähtee kuntalain mukaan kulumaan tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen, kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen sekä kuntien yhteisen toimielimeen osallisen kunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Määräaikalain 2 §:n mukaan seitsemän päivän määräaika lasketaan julkaisemispäivää seuraavasta päivästä.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että sen esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla niiden valmistuttua ja pöytäkirja viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen.