Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Vaalien tuloksen määrääminen

MUODno-2021-329

Perustelut

Vaalilain 91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi kuntavaaleissa kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen vertauslukunsa.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää vaalien tulokseksi ehdokkaiden saaman äänimäärän ja vertausluvun, mitättömien äänien määrän ja äänten kokonaismäärän.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen ja vahvisti vaalien tulokset:

Back-Tolonen, Minna (KOK) 75/366,000
Pöyhtäri-Trøen, Priitta (KESK) 53/319,000
Taulavuori, Teemu (KOK) 67/183,000
Sieppi, Tuomas (KESK) 44/159,500
Holck, Katriina (SDP) 51/156,000
Friman, Manu (VAS) 42/123,000
Heikkilä, Mikael (KD) 54/122,000
Korhonen, Jukka (KESK) 43/106,333
Brännare, Mika (KOK) 35/91,500
Myllykangas, Matti (KESK) 39/79,750
Silén, Sakari (SDP) 47/78,000
Hirsikangas, Petteri (KOK) 30/73,200
Rauhala, Pirkko M. (KESK) 33/63,800
Mikkola, Johanna (VAS) 36/61,500
Pietikäinen, Maria (KOK) 28/61,000
Alatalo, Ismo (PS) 57/57,000
Rauhala Pirjo A. (KESK) 27/53,167
Niemelä, Juha (KOK) 28/52,286
Malila, Kari (SDP) 24/52,000
Kangosjärvi, Ulla Annikki (KOK) 22/45,750
Muotka, Maria (KESK) 27/45,571
Jauhojärvi, Aki (VAS) 32/41,000
Vikström, Joel (KD) 11/40,667
Sinikumpu, Petri (KESK) 19/39,875
Särkijärvi, Juha (SDP) 22/39,000
Ivanoff, Pirjo (KD) 9/36,600
Makkonen, Jari (KESK) 17/35,444
Veisto, Pekka (KOK) 7/33,273
Kangosjärvi, Ulla-Maija (KESK) 17/31,900
Oja, Kari (SDP) 8/31,200
Muotka, Hekla (VAS) 7/30,750
Pikkuhookana, Sakari (SDP) 4/26,000
Tolvanen, Teuvo (VAS) 6/24,600

Kuntavaaleissa oli äänioikeutettuja yhteensä 1 900. Vaaleissa annettiin 1 027 ääntä, joista hyväksyttiin 1 021 ja hylättiin 6 ääntä. Äänestysprosentti oli 54,1.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

 

Valitusoikeus

Valituksen voi tehdä

 1. sillä perusteella, että kunnan keskusvaalilautakunnan päätös on lainvastainen:
 • se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa ja
 • jokainen ehdokas sekä
 • jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista; ja

2) sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

 • jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu ja
 • kuntavaaleissa myös kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vahvistettu vaalien tulos on julkaistu.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.