Keskusvaalilautakunta, kokous 2.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vaalitoimitsijoiden määrääminen eduskuntavaaleihin

MUODno-2023-132

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kunnan toimesta ja kunnanhallitus on 5.12.2022 § 276 määrännyt ennakkoäänestyspaikat.

Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin. Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla koko se aika, jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna.

Vaalilain 17 §:n 4 momentin mukaisesti vaalitoimitsijana ei voi olla vaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää keskusvaalilautakunta. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan ei tarvitse olla vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen. Keskusvaalilautakunta voi määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijat samassa yhteydessä kuin se määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee. Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Kotiäänestyksessä ei vaalitoimitsijan ominaisuudessa saa olla paikalla muita henkilöitä.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2023 eduskuntavaalien yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin seuraavat vaalitoimitsijat, jotka tarvittaessa voivat toimia varalla kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina:

*********

Vaalitoimitsijat toimittavat tarvittaessa myös kotiäänestykset. 

Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin, kummankin erikseen valitsemaan tarvittavan määrän vaalitoimitsijoita ja muuta henkilökuntaa vaalityön suorittamiseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)