Keskusvaalilautakunta, kokous 4.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vaalitoimitsijoiden määrääminen presidentinvaaleihin

MUODno-2023-317

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 25.9.2023 § 247 määrännyt ennakkoäänestyspaikat.

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin. Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla koko se aika, jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna.

Vaalilain 17 §:n 4 momentin mukaisesti vaalitoimitsijana ei voi olla vaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää keskusvaalilautakunta. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan ei tarvitse olla vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen. Keskusvaalilautakunta voi määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijat samassa yhteydessä kuin se määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee. Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Kotiäänestyksessä ei vaalitoimitsijan ominaisuudessa saa olla paikalla muita henkilöitä.

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta

Keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2024 presidentinvaalien yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin seuraavat vaalitoimitsijat, jotka tarvittaessa voivat toimia varalla kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina: *********

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää vuoden 2024 presidentinvaalien kotiäänestyksiin vaalitoimitsijoiksi: *********

Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tai puheenjohtajan määräämään tarvittaessa myös muita henkilöitä ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi mahdollisten esteellisten ja estyneiden vaalitoimitsijoiden tilalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)