Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Talousarvion toteutuma 2021

MUODno-2021-196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 25 % maaliskuun loppuun mennessä. 

Tehtävätason toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Teknisen toimen hallinnon tulot 23,3 %, menot 23,4 % (alitukset johtuu yty-töiden tulojen ja menojen keskittymisestä kesälle). 

Alueiden käytön menot 23 % (ei tuloja, menojen alitukset johtuu lähinnä palkkakirjauksista).

Ruokapalvelun tulot 21,3 %, menot 21,6 % (alitukset johtuu sosiaalitoimen jäljessä toteutuvista maksuista, kalustokorjauksista ja ruuankuljetuslaskutuksen laskutusrytmistä).

Kiinteistönhoidon tulot 21,4 %, menot 23 % (Tulojen ja menojen alittuminen johtuu sisäisten siivouspalveluiden laskutusten laskutusrytmistä . 

Vesihuoltolaitoksen tulot 0,2 %, menot 15,0 % (tulojen alitukset johtuu vesilaskutuksen laskutusrytmistä, menojen alitukset ostojen keskittymisestä kesälle / loppu vuodelle).

Teknisen osaston kaikki menot yhteensä 21,8 %, kaikki tulot yhteensä 17,2 %.

Käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2021 (ajopvä 22.4.2021) liitteenä.

Investointihankkeiden laskuja ei ole vielä tullut yhtään. Investointien toteutuma ajalta 1.1. – 31.3.2021 liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta toteaa talousarvio- ja investointien toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Valmistelija

Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 25 % maaliskuun loppuun mennessä. Kaikilla tehtävätasoilla tarkasteltuna toimintakate jää alle 25 %.

 

Talousarvion toteuma 1-3/2021

Sosiaalityön hallinto TA 2021 toteuma 3/2021 jäljellä %
Toimintatulot        
Toimintamenot 152.580- 24.263,33- 128.317- 15,9
Toimintakate 152.580- 24.263,33- 128.317-

15,9

 

Sosiaalityö TA 2021 toteuma 3/2021 jäljellä %
Toimintatulot   30.650     334,70  30.315 1,1
Toimintamenot 414.829- 75.510,60- 339.003- 18,2
Toimintakate 384.179- 75.175,90- 309.003-

19,6

 

Vanhustyö TA 2021 toteuma 3/2021 jäljellä %
Toimintatulot   731.630 245.952,66    485.677 33,6
Toimintamenot 3.141.377- 647.334,19- 2.494.043- 20,6
Toimintakate 2.409.747- 401.381,53- 2.008.365-

16,7

 

 

 

Vammaispalvelut TA 2021 toteuma 3/2021 jäljellä %
Toimintatulot       9.800    3.586,17       6.214 36,6
Toimintamenot 1.295.968- 240.440,97- 1.055.527- 18,6
Toimintakate 1.286.168- 236.854,80- 1.049.313-

18,4

 

Terveystoimi TA 2021 toteuma 3/2021 jäljellä %
Toimintatulot        
Toimintamenot 6.842.256- 1.376.205,10- 5.466.051- 20,1
Toimintakate 6.842.256- 1.376.205,10- 5.466.051- 20,1

 

Sosiaalilautakunta kokonaisuutena

TA 2021 toteuma 3/2021 jäljellä %
Toimintatulot     772.080    249.873,53    522.206 32,4    
Toimintamenot 11.847.010- 2.363.754,19- 9.483.256-        20,0
Toimintakate 11.074.930- 2.113.880,66- 8.961.049- 19,1

Ehdotus

Esittelijä

Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Sosiaalilautakunta toteaa talousarvion toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Valmistelija

Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 25 % maaliskuun loppuun mennessä.

Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–31.3.2021 on esityslistan oheismateriaalina.

Osaston talouden toteutuma vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 28.4.2021 tilanteen mukaan:

Toimintamenot

Kokonaistilanne  

24,1 %

1 305 950 €    

Sivistystoimen hallinto  

21,4 %  

19 475 €

Varhaiskasvatus 

23,9 %

260 986 €

Perusopetus   

22,9 %

643 827 €

Toisen asteen koulutus  

24,5 %

134 396 €

Kansalaisopisto  

25 %

31 815 €

Kulttuuritoimi   

11,7 %

2 927 €

Kirjastotoimi     

27,5 % 

87 065 €

Nuorisotoimi    

23,7 %

35 872 €    

Liikuntatoimi    

34,4 % 

89 587 €

     

Sivistystoimen kustannukset eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle. Kotihoidontukeen on kulunut edellisvuotta merkittävästi enemmän ja hiukan budjetoitua enemmän. Varhaiskasvatus kokonaisuutena on pysynyt budjetissa. ICT-palvelut todennäköisesti jälleen ylittyvät. Lukion syyslukukausi tulee vaatimaan lisämäärärahaa.

Ehdotus

Esittelijä

Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

 • Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.–31.3.2021. Toteuman tulisi olla tältä ajalta noin 25 % tasaisen toteutumisen mukaan.

Laskelmissa on tarkasteltu käyttötalouden ja investointien toteutumista sitovilla tasoilla sekä tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutumista.                  

Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate nettona on toteutunut seuraavasti:

 • Keskusvaalilautakunta       35,9 %
 • Tarkastuslautakunta           30,5 %
 • Kunnanhallitus                    28,2 % (menot tot. 25,6 % ja tulot 7,5 %)
 • Maaseutulautakunta           140,5   (menot tot. 21,3 % ja tulot 0,1 %)
 • Elinkeinolautakunta            20,0 %
 • Sosiaalilautakunta              21,5 %
 • Sivistyslautakunta              21,8 %
 • Tekninen lautakunta           30,9 %  (menot tot.22,0 % ja tulot 17,7 %).

 

Investointeja on toteutunut bruttona ja nettona 535 974 euroa, joka on 17,5 % vuoden 2021 hyväksytystä investointibudjetista. Talousarvion investointibudjetti on 3 039 600 euroa. Investointibudjetin suurin yksittäinen hanke on palveluasumisyksikön rakentaminen 2,2 milj. euroa ja sen toteutuma on ensimmäisen kvartaalin jälkeen 489 413 euroa.

Käyttötalouden toimintakatteen toteutumisprosentti on 22,8 %. Talousarvioon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 22,9 % ja toimintatuotot 23,1 %. Toimintakate on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 3 % (129 871 euroa). 

Ulkoisia toimintatuottoja on tullut 123 637 ja ulkoisia toimintakuluja toteutunut 253 507 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuottoja on kasvattanut mm. hyvinvointikeskuksen vuokratulot sekä Tuomaanpalon  ja Käkinivan tonttien ja Kihlangin koulun myyntitulot.  Ulkoisia toimintakuluja on lisännyt mm. terveydenhuollon palvelujen ostot. 

Verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, 29,1 prosenttia. Kunnallisveron toteutuma on 29,1 %, yhteisöveron 45,2 % ja kiinteistöveron 10 %. Edelliseen vuoteen verrattuna verotuloja on tullut 490 000 euroa enemmän, josta 290 000 yhteisöverotuloa. Yhteisöverotulon kertymää edelliseen vuoteen verrattuna parantaa merkittävästi lisääntyneet lisäennakot ja helmikuun edelliseen vuoteen verrattuna parantuneet ennakkoverot. 

Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (24,6 %) ja noin 28 500 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vuosikate, 955 363 euroa, on talousarvioon verrattuna parempi ja edelliseen vuoteen verrattuna n. 387 000 euroa parempi. Kolmen kuukauden poistot ovat 193 833 euroa tilikauden tulos on 761 529 euroa ylijäämääinen. 

Talousarviossa on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana uutta talousarviolainaa ei ole nostettu ja vanhoja lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 347 500 euroa. Kuntarahoituksen kuntatodistusta on lyhennetty 200 000 euroa vuoden vaihteen jälkeen ja sitä on nyt 2,3 milj. euroa.

Esityslistan ohessa toimitetaan kopiot laskelmista.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

  Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2021 tammi–maaliskuun osalta.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

taloussihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)