Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Hyvinvointi- ja turvallisuusvuosiraportti vuodelta 2022

MUODno-2023-266

Valmistelija

  • Hanna Marttila, hanna.marttila@muonio.fi
  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain ja terveydenhuoltolain mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä, joka kuuluu kaikille toimialoille ja toimijoille. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa, sekä kuntastrategian suunnittelussa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvointi (Kuntalaki § 1, § 37). Lisäksi strategisessa suunnittelussa on asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä § 6). 

Tavoitteiden, suunnittelun ja toimenpiteiden lisäksi kunnassa on raportoitava asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain sekä laadittava laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Tämä tehtävä säilyy kunnilla myös sote-uudistuksen jälkeen. Kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät on määritelty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hyvinvointikertomusten ja -raporttien tarkoituksena on antaa suuntaviivoja kunnan strategiatyölle, toiminnan ja talouden suunnittelulle ja poliittiselle päätöksenteolle.

Muonion strategiset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteet on asetettu hyväksytyssä kuntastrategiassa 2025 (kvalt 13.6.2023 § 27) ja sitä tukevassa laajassa hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa vuosille 2022–2025 (kvalt 13.6.2022 § 28).

Kestävä kehitys on sekä kuntastrategian, että hyvinvointikertomuksen läpileikkaavana teemana. Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin edistämistyö korostuu kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyöskentelynä, mikä näkyy koko valtuustokaudelle sekä vuodelle 2023 asetetuissa tavoitteissa.

Vuosiraportissa on kuvattu vuonna 2022 toteutuneita tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä sekä vuodelle 2023 asetettuja tavoitteita. Raportti on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina olevan Muonion kunnan hyvinvointi- ja turvallisuusraportin ja lähettää sen tiedoksi kaikkiin toimielimiin.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian sähköisesti. 

Tiedoksi

sivistyspalvelut, elinvoimapalvelut, hallinto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)