Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen

MUODno-2021-346

Aikaisempi käsittely

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

 • valtuusto päättää hallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta
 • valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen ajalle 1.8.2021–31.5.2023
 • valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ajalle 1.8.2021–31.5.2023.  

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi kunnanhallitukseen ryhmien yhteisen sopimuksen mukaan ajalle 1.8.2021-31.5.2023:

 

  jäsen varajäsen puolue
pj Minna Back-Tolonen Mikael Heikkilä KOK,  KD
1. vpj Pirkko M. Rauhala Ulla-Maija Kangosjärvi KESK
2. vpj  Sakari Silén Katriina Holck SDP
  Teemu Taulavuori Juha Niemelä KOK
  Matti Myllykangas Jari Makkonen KESK
  Johanna Mikkola Aki Jauhojärvi VAS
  Petteri Hirsikangas Ulla Kangosjärvi KOK

 

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen ja 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Lain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseneksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
  valmistelusta;
 4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa noudatetaan kuntalain 18 §:n mukaista samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan valtuusto valitsee joko toimikaudekseen tai kahden vuoden toimikaudeksi hallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen ja lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitukseen valittiin varajäseneksi Ulla Kangosjärven tilalle Helena Varis 31.10.2022 § 42. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikautensa loppuun saakka

 • kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä 
 • jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.   

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian sähköisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)