Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2023-2026

MUODno-2023-247

Valmistelija

  • Annika Muotka, työllisyysvastaava, annika.muotka@muonio.fi

Perustelut

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain (laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 32 §) mukaisesti laadittava kotouttamisohjelma kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Ohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työvoimaviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon seurantaan

Lähtökohtana kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman laatimisessa ovat laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), valtion kotouttamisohjelma (VALKO) vuosille 2020-2023, kuntastrategia 2025 ”Luonnostaan vastuullinen, aidosti avoin ja onnellinen Muonio” sekä Lapin maahanmuuttostrategia 2030+. Kotouttamisohjelma nivoutuu kuntastrategiaan. Ohjelmassa otetaan kantaa siihen, millä toimenpiteillä maahanmuuttajien kotoutumista Muoniossa edistetään ja miten maahanmuuttajien erityisiä tarpeita tuetaan kunnan yleisissä palveluissa. 

Kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2023 on laadittu monialaisena yhteistyönä. Kotoutumisohjelman painopiste on olemassa olevien palveluiden ja muiden mahdollisuuksien soveltamisessa ja niiden käytön ohjeistamisessa maahanmuuttajien kotoutumista edistäväksi sekä heidän osallisuuttaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Kotouttamisohjelmassa keskitytään asumiseen, koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, työllistymisen edistämiseen, kulttuuri ja vapaa-ajan toimintoihin sekä sosiaaliturvaan, joita koskevat palvelut nähdään jokaiselle kuntalaiselle kuuluvana yhdenvertaisena oikeutena

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman vuosille 2023-2026.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian sähköisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)