Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Nimeäminen maakunnalliseen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään kaudelle 1.9.2023-31.8.2026

MUODno-2023-234

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus pyytävät kuntia, AVI:a, Saamelaiskäräjiä ja Taiteen edistämiskeskusta nimeämään jäsenen ja varajäsenen maakunnalliseen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän kolmannelle toimikaudelle 1.9.2023–31.8.2026.

Asiantuntijaryhmän tehtäviin kuuluu mm.

 • tukea kuntia kulttuurin ja hyvinvoinnin strategisessa ja toiminnallisessa työssä,
 • tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueen elinvoima- sekä veto- ja pitovoimatekijänä sekä viestiä ja tiedottaa kulttuurin toimialaan kuuluvista asioista yhteistoiminnallisesti,
 • löytää ja kehittää pohjoisen kulttuurin kehittämiseen kärkiä yhteistoiminnassa ja monialaisesti ja –hallinnollisesti,
 • tehdä ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi,
 • järjestää vuosittain hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämisen yhteisfoorumeita, edistää verkostoitumista ja jakaa hyviä käytäntöjä ja
 • osallistua ja vaikuttaa maakunnalliseen strategiatyöhön kulttuurin osalta.

 

Työryhmään kutsutaan kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat työntekijät, maakunnallisista kulttuurin tehtävistä vastaavat asiantuntijat ja Saamelaiskäräjien edustus.

Työryhmä voi esim. kutsua asiantuntijajäseniä ja vierailevia asiantuntijoita, kokouksia on 2–4 kertaa vuodessa etäyhteysmahdollisuuksin.

Kunnan edustajana aiemmilla kausilla on ollut kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaaja.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää maakunnallisen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään toimikaudelle 1.9.2023-31.8.2026 jäseneksi kirjastonjohtaja-kulttuurivastaava ********* ja varajäseneksi kirjastovirkailija *********. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus, asianosaiset, sivistyspalvelut

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.