Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Osallistuminen Lapin kalastusmatkailun kansainvälistäminen -hankkeeseen

MUODno-2023-283

Perustelut

Lapin Kalastusmatkailu ry on toteuttamassa Lapin kalastusmatkailun kansainvälistäminen -hanketta. Hankkeessa päivitetään Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun toimijaverkosto sekä tarkistetaan palveluiden nykytila. Hankkeen aikana kartoitetaan matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, jotka ovat kiinnostuneita välittämään hankealueen tarjolla olevia kalastus- ja metsästysmatkailun palveluita Keski-Euroopan markkinoilla.

Tavoitteena on rakentaa kumppanuusverkosto Lapin Kalastusmatkailu ry:n jäsenyrityksille kansainvälisen kalastus- ja metsästysmatkailijoiden määrän lisäämiseksi. Hankkeen aikana on tarkoitus myös muotoilla uudelleen tarjolla olevia palveluita sopimaan paremmin uusien markkina-alueiden asiakaskunnan vaatimuksiin. Hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa perhokalastukseen soveltuvia alueita. Palvelumuotoilun avulla on tarkoitus rakentaa linkki paikallisiin raaka-aineisiin perustuvien ruokien tarjoamisen sekä kalastus- ja metsästysmatkailun palveluiden välille.

Hankkeen toiminta-alueena on Lapin harvaan asuttu maaseutu. Hankkeen painopistealue on Ylitornion, Pellon, Kolarin, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kuntien alueet, mutta hankkeessa pyritään saamaan toimijoita muiltakin Lapin harvaan asutuilta seuduilta.

Lapin kalastusmatkailu ry on kutsunut kunnat tukemaan hanketta. Yhdistys on esittänyt kuntakohtaisen osallistumisen summaksi 1 200 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 108 252 euroa ja se on saanut myönteisen tukipäätöksen ELY-keskukselta. Hanke kestää 13.10.2023 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää osallistua Lapin kalastusmatkailun kansainvälistäminen -hankkeeseen ja sitoutuu hankkeen rahoitukseen yhteensä 1 200 eurolla.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin Kalastusmatkailu ry, kirjanpito, elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.