Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Paikalliset järjestelyerät vuonna 2023

MUODno-2023-241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kuntatyönantajat ovat toimittaneet yleiskirjeen koskien paikallisia järjestelyeriä vuonna 2023 (YLEISKIRJE 2/2023, 23.2.2023). Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi maaliskuulta 2023) työnantajaan palvelussuhteessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden sopimusalan palkkasummasta.

Kokouksessa käydään läpi aineisto sekä ohjeistus paikallisiin järjestelyeriin liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Yhteistoimintaryhmä esittää kunnanhallitukselle, että 1.6.2023 järjestelyerät kohdistetaan henkilökohtaisiin lisiin.

Päätös

Päätettiin järjestää erillinen yhteistoimielimen neuvottelu, jossa keskustellaan asiasta lisää. Siihen mennessä tutustutaan asiaan tarkemmin sekä tehdään laskelmia. Uusi neuvotteluaika to 11.5. klo 8.15 - 9.30.

Valmistelija

  • Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 perustuu kahteen eri KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan:

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien Allekirjoituspöytäkirja Paikallisen järjestelyerän suuruus
A-kohta: Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin 3 § 2 mom. 6 § 0,4 %
B-kohta: Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

3 § 4 mom. 6 §

0,3 %
Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä   0,7 %

 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/ tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän laskennassa käytettävä palkkasumma

Erän suuruus lasketaan sopimusalan palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä. Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten, työnantajan edustajien sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat.

Koska yleiskorotus ja useampi paikallinen järjestelyerä tulee voimaan samasta ajankohdasta 1.6.2023 lukien, on kaikki korotukset laskettava erikseen palkkoihin ja palkkasummasta, joihin ei sisälly em. korotuksia. Palkkasumma ei saa sisältää samoja palkaneriä useampaan kertaan tai useammalta ajanjaksolta (esimerkiksi takautuvat palkanerät).

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Koska henkilökohtaisten lisien kohdalla on korotuspainetta, työnantaja ehdottaa, että kohdistetaan 0,7 % (0,4 % + 0,3 %) paikallinen järjestelyerä kokonaisuudessaan henkilökohtaisiin lisiin. Jokaiselle 1.5.2023 työsuhteessa olleelle työntekijälle maksetaan 0,7 %:n suuruinen korotus toukokuun kokonaisansion palkkasummaan. Järjestelyerä maksetaan 1.6.2023 alkaen. 

Jatkossa järjestelyerien jakamisessa otetaan huomioon henkilökohtaisen työn suorituksen arviointi ja järjestelyeriä kohdennetaan arvioinnin mukaan henkilöstölle joko tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin lisiin. Seuraava järjestelyerä maksetaan 1.6.2024 lukien ja sen suuruus on 0,77 %.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

palkat, henkilöstö, yt-toimielin

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.