Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Sivistyslautakunnan valitseminen

MUODno-2021-357

Aikaisempi käsittely

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

 • päättää sivistyslautakunnan toimikaudeksi kaksi vuotta
 • valitsee sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen ajalle 1.8.2021–31.5.2023
 • valitsee jäsenten keskuudesta sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ajalle 1.8.2021–31.5.2023. 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi sivistyslautakuntaan ryhmien yhteisen sopimuksen mukaan ajalle 1.8.2021-31.5.2023:

 

  jäsen varajäsen puolue
pj Priitta Pöyhtäri-Trøen Matti Myllykangas KESK
vpj Mikael Heikkilä Pirjo Ivanoff KD
  Katriina Holck Juha Särkijärvi SDP
  Eija Nilimaa Pekka Veisto KOK
  Pirjo A. Rauhala Elina Korhonen KESK
  Aki Jauhojärvi Johanna Mikkola VAS
  Petri Sinikumpu Anne-Mari Keimiöniemi KESK

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen tai kahden vuoden toimikaudeksi sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuusto valitsi 13.12.2021 § 90 sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Pirjo Rauhalan ja jäseneksi Kyllikki Kurjen Priitta Pöyhtäri-Trøenin tilalle. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikautensa loppuun saakka

 • sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä
 • jäsenten keskuudesta sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian sähköisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)