Kunnanhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Sosiaaliasiamiehen kuntaselvitys 2022 kunnanhallitukselle

MUODno-2023-284

Perustelut

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/22.9.2000) tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävään sisältyy em. laissa tarkemmin määritellysti asiakkaiden neuvontaa, avustamista, tiedottamista sekä lain toteutumisen seurantaa. Sosiaaliasiamies koostaa vuosittain raportin, joka sisältää arvion siitä, miten sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ovat kussakin kunnassa toteutuneet. Muonion kunnan osalta sosiaaliasiamiestoiminnan toteuttaa sopimussuhteisesti yksityinen toimija Merikratos Oy.

Muonion sosiaalihuoltoa koskevia yhteydenpitoja sosiaaliasiamieheen tehtiin yhteensä 4 kpl. Varhaiskasvatukseen liittyviä yhteydenpitoja ei tehty lainkaan. Yhteydenpitoja tehtiin noin 1,7 kpl 1000 asukasta kohden, kun kaikkien Merikratoksen asiakaskuntien yhteydenpitojen mediaani oli 2,3 vuonna 2022. Yhteydenpidoista kaksi on ollut viranomaisyhteydenpitoja. Yhteydenpidoista kolme kohdistui lastensuojeluun ja yksi vammaispalveluihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 2022.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)