Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Erityisohjaajan tehtäväkohtaisessa palkassa olleen virheen korjaaminen

MUODno-2019-17

Valmistelija

  • Matti Pinola, vs.hallintojohtaja, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Erityisohjaaja Heidi Ylitalo ja kehitysvammaohjaaja Pirkko Rauhala ovat 8.5.2019 toimitetulla kirjeellä pyytäneet tarkistamaan erityisohjaajan palkkauksen 4.6.2017 alkaen sekä tehtävän vaativuudesta maksettavan TVA:n tarkistamista 1.4.2018 alkaen vastaamaan tehtäviä ja suhteuttamaan palkkauksen mm. koulunkäynninohjaajien työnvaativuusarviointeihin.

Ylitalo on kouluttautunut erityisohjaajan tehtävään oppisopimuksella aikavälillä 4.5.2015 - 4.6.2017, miltä ajalta hänelle on maksettu lähihoitajan kyseisen ajan tehtäväkohtaista palkkaa, mutta siitä on oppisopimusajalta tehty 5 % epäpätevyysalennus. Lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on kyseisenä ajankohtana ollut 2134,48 euroa kuukaudessa eli erityisohjaajalle on maksettu 2118,48 euroa kuukaudessa epäpätevyysalennuksen jälkeen.

Erityisohjaajan 31.12.2017 saakka voimassa olleen määräaikaisen työsopimuksen aikana on poistettu epäpätevyysalennus valmistumispäivästä lukien. Aikavälillä 4.6.-31.12.2017 hänelle on siis maksettu lähihoitajan tehtäväkohtaista palkkaa vastannut tehtäväkohtainen palkka 2134,48 euroa kuukaudessa.

Määräaikaisen työsopimuksen jälkeen tehtävää on jatkettu määräaikaisesti vielä aikavälille 1.1.-31.3.2018, minkä aikana tehtäväkohtaisena palkkana on maksettu kuitenkin ainoastaan 2118,48 euroa, mikä vastaa oppisopimusajalta maksettavaa palkkausta. Tehtävä on vakinaistettu 1.4.2018 alkaen, milloin tehtäväkohtaiseksi palkaksi on niin ikään määritelty 2118,48 euroa. Tässä vaiheessa ero verrattuna lähihoitajan palkkaan on siis ollut 2134,48 e/kk - 2118,48 e/kk = 16,00 e/kk. 1.6.2022 tulleen yleiskorotuksen jälkeen erotus on 2328,56 e/kk - 2311,83 e/kk = 16,73 e/kk.

Henkilöstöpäällikkö ehdottaa, että erityisohjaajan tehtäväkohtainen palkka korjataan vastaamaan lähihoitajan tehtäväkohtaista palkkaa 4.6.2017 lukien, kuten alunperin oppisopimuskoulutuksen aikana on ajateltu. Palkkauksessa ollut erotus maksetaan Ylitalolle takautuvasti. Tehtävän vaativuuden arviointiin palataan syksyn aikana toteutettavan TVA-uudistuksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Hallitus korjaa erityisohjaajan tehtäväkohtaisen palkan vastaamaan lähihoitajan tehtäväkohtaista palkkaa 4.6.2017 lukien ja maksaa tehtävää hoitaneelle Heidi Ylitalolle maksamatta jääneen erotuksen takautuvasti työnantajan virheestä johtuen.

Tehtävän vaativuuden arviointiin palataan syksyn aikana toteutettavan TVA-uudistuksen yhteydessä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Pirkko M. Rauhala (hallintolaki 28.1. §)

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko klo 18.18-18.28. Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen tauon alkamista. 

Pirkko Rauhala poistui esteellisenä tämän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

asianosainen, hyvinvointipalvelut, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.