Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Kunnan ruokapalveluiden järjestäminen 1.1.2023 alkaen

MUODno-2022-263

Valmistelija

 • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialueen ja määrättyjen kuntien yhteisen ateriapalveluja tuottavan in-house-yhtiön perustamiseen ja toimintojen siirtoon liittyviä asioita on käsitelty aiemmin mm. Lapin alueen kunnille osoitetulla kyselyllä, kuntajohtajien tapaamisessa keväällä ulkopuolisen neuvonantajan BDO Oy:n esityksen pohjalta. Näiden selvitysten mukaan työnimeltään Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakkaiksi tulisivat Lapin hyvinvointialueen lisäksi Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Enontekiön, Muonion, Kolarin, Ylitornion, Savukosken ja Tervolan kunnat. Yhtiön kokonaishenkilöstömäärä on 137 henkilöä ja liikevaihto noin 7,2 milj. euroa.

Lapin hyvinvointialueen hallitus on 11.5.2022 hyväksynyt Lapin Ateriapalvelut Oy:n perustamiseen ja toimintaan liittyvät periaatteet ja perustanut yhtiön 30.6.2022.

Ateriapalveluiden tuottamiseen liittyvä toiminta siirtyy yhtiölle viimeistään 1.1.2023. Yhtiö toimii in-house-yhtiönä tuottaen palveluja osakkaiden tarpeisiin. Mahdollinen muu palvelutuotanto ei saa vaarantaa in-house -yhtiölle asetettuja vaatimuksia.

Yhtiö toteuttaa ns. kuntakohtaista autonomiaa:

 • Kuntakohtaista aterioiden hinnoittelua siten, että tuotot kattavat kuntakohtaisen tuotantoyksiköiden, vuokra-, tuotanto- ja investointimenot sekä yhtiön hallinto- ja yleiskulut ja verolainsäädännön määräykset.
 • Mahdollisuutta kuntakohtaisiin päätöksiin erityisesti kunnan hankkimien ateriapalvelujen sisällön ja laadun suhteen.
 • Yhtiö vuokraa kunnalta ne toimitilat, joissa tuotetaan aterioita kunnan ja hyvinvointialueen tarpeisiin (keskuskeittiö). Pelkästään kunnan tai pelkästään hyvinvointialueen tarpeita varten olevat tilat (jakelukeittiöt) ovat kunnan tai hyvinvointialueen hallinnoimia ja kustannusvastuulla. 
 • Yhtiö vuokraa kunnilta yhtiön hallintaan siirtyvissä tiloissa olevat (keskuskeittiö), ateriapalvelujen tuottamiseen tarvittavan irtaimen omaisuuden, koneet, laitteet ja tarpeiston. Vuokrahinnaksi määritetään yhtenäisin perustein koneiden ja laitteiden tekniseen nykyarvoon perustuva pääomavuokra. 
 • Yhtiön käyttöpääoma rahoitetaan pääsääntöisesti kunnilta ja hyvinvointialueelta perittävillä kuntakohtaisiin talousarvioihin ja ennakoituihin ateriamääriin perustuvilla ennakkomaksuilla.

 

Jotta yhtiön toiminta, hinnoittelu ja hyvinvointialueen hankkimien ateriapalvelujen hinnoittelu olisi tasapuolista ja kohtuullista, tulisi kuntien välttää nyt merkittäviä ateriapalvelujen tuottamiseen liittyviä investointeja tai sopimaan niistä hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialue pidättää mahdollisuuden olla hyväksymättä siltä veloitettavien ateriapalvelujen hinnoitteluperusteeseen vaikuttavien poikkeuksellisten investointien kustannuksia.

Kuntia pyydetään arvioimaan tarpeen käydä yhteistoimintaneuvottelujen ns. ensimmäinen vaihe. Esityslistan liitteenä BDO Oy:n muistio asiasta.

Lapin hyvinvointialueelta on 10.8.2022 saapunut kannanottopyyntö luonnoksiin Lapin Ateriapalvelut Oy:n osalta mm. osakaspohjan laajentamiseen, osakassopimusluonnokseen, osakeannin ehtoihin ja yhtiöjärjestykseen. Osakassopimusluonnoksessa ehdotetaan, että osakaspohjaa laajennetaan osakeannilla elo-syyskuussa 2022 siten, että yhtiön lopullinen omistus olisi hyvinvointialueella 100 osaketta (50,3 % omistusosuus) ja osakkaina olevilla kunnilla 99 osaketta (49,7 %:n omistusosuus kuntien kesken asukaslukujen mukaisessa suhteessa). Osakeannin yhteydessä yhtiön osakkaat hyväksyvät osakassopimuksen, jossa kuvataan muun ohessa yhtiön toiminnan tavoitteet, yhtiön toiminta, palvelujen hinnoittelu, päätöksenteko ja osakkeiden vaihdantaan liittyvät asiat.

Yhtiön osakkaiksi suunnitellut kunnat kävivät yhteisen neuvottelun, jossa oli mukana kunnanjohtajia ja muita viranhaltijoita. Neuvotteluissa päädyttiin esittämään yhteinen kannanotto hyvinvointialueelle. Se on toimiettu kunnanhallituksen jäsenille 22.8.2022 ennen kokousta.

Alustavassa kannanotossa todetaan mm. että ehdotettu jako omistusosuuksista ei käy kannanotossa mukana oleville kunnille. Lapin Ateriapalvelut Oy:tä ja siinä mukana olevia kuntia tulee kohdella muiden Lapin kuntien kanssa yhdenvertaisesti (vrt. Pellon Serviisi Oy ja Meri-Lapin kuntapalvelut Oy, joiden osalta Lapin hyvinvointialueella on Pellon Serviisi Oy:ssä 1 %:n omistusosuus ja Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:ssä 11 % omistusosuus). Kuntien itsemääräämisoikeuden perusteella kunnilla tulee säilyä enemmistö yhtiöstä. Kunnat vastaavat jatkossakin edelleen sivistyspalveluiden ja varhaiskasvatuksen ruokahuollosta eikä määräysvaltaa yhtiöstä tule antaa Lapin hyvinvointialueelle.

Kannanotossa mukana olevien kuntien ehdotus on, että Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakeanti jaetaan seuraavasti: Lapin hyvinvointialueelle 11 %:n omistusosuus ja kunnille 89 %:n omistusosuus, jossa   osakkeet annetaan kuntien merkittäväksi niiden asukaslukujen suhteessa.

Lapin Ateriapalvelut Oy:n hallituksen kokoonpanon osalta osakassopimusluonnoksessa todetaan, että yhtiön hallitukseen kuuluu enintään 5 jäsentä ja vastaavasti yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä todetaan, että yhtiön hallitukseen kuuluu enintään 6 varsinaista jäsentä. Kunnat ehdottavat, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu enintään 6 varsinaista jäsentä. Hallituspaikat jakautuisivat seuraavasti: hyvinvointialueella yksi (1) hallituspaikka ja kunnilla on viisi (5) hallituspaikkaa, joista yksi on puheenjohtaja.

Mikäli kunnat, joille Lapin hyvinvointialue tarjoaa sopimusta liittyä Lapin Ateriapalvelut Oy:n nimisen yhtiön osakkaaksi, eivät pääse sopimukseen yhtiön osakassopimuksessa mainituista epäkohdista, niin siinä tapauksessa jokainen kunta tekee itsenäisen päätöksen, miten ateriapalvelut toteutetaan oman kunnan alueella.

Alustavassa kannanotossa on myös muita huomioita osakassopimusluonnokseen:

Osakassopimusluonnoksessa on jätetty huomiotta hankintalaki ja Lapin ohjelmat, jotka edellyttävät vastuullisia hankintoja ja joissa huomioidaan paikallisten tarjoajien mahdollisuus osallisuus osallistua tarjouksiin (mm. Lappi -sopimus).

Huoltovarmuus ja ruokaturvallisuus ovat jääneet kokonaan huomioimatta sopimusluonnoksessa. Julkishallinnossa toimivien suurkeittiöiden keskeinen asema nykyajan elintarvikehuollossa edellyttää, että ne varautuvat poikkeusoloihin ja varmistavat toimintojensa jatkumisen myös kriisitilanteissa (valmiuslaki). 

Ehdotus

Esittelijä

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. käynnistää valmistelun kunnan ruokapalveluiden siirtämiseksi Lapin hyvinvointialueen ja määrättyjen kuntien yhteiseen ateria- ja siivouspalveluja tuottavaan Lapin Ateriapalvelut Oy -nimiseen yhtiöön 1.1.2023 alkaen. Yhtiöjärjestys, osakassopimus, osakkeiden merkintä ym. yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat käsitellään myöhemmin pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. 
 2. käynnistää mahdolliselle in-house -yhtiölle siirtyvää henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn ja käsitellä sen hallituksen 29.6.2022 § 149 päätöksen mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä, joka koskee hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Hallitus hyväksyi 22.8.2022 päivätyn ja kunnanjohtajien allekirjoittaman yhteisen kannanoton (Enontekiö, Inari, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä, Tervola, Utsjoki ja Ylitornio) Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakaspohjan laajentamiseen, osakassopimukseen, osakeannin ehtoihin sekä yhtiöjärjestykseen. 

TiedoksiYT –toimikunta, palvelualueet, Lapin hyvinvointialue, Enontekiö, Inari, Kolari, Muonio, Savukoski, Sodankylä, Tervola, Utsjoki ja Ylitornio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)