Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kunnanvaltuusto kokoontui 13.6.2022. Valtuusto päätti

 • 21 § kunnanvaltuuston kokoukset syksyllä 2022
 • 22 § äänestysaluejako
 • 23 § henkilöstöraportti 2021
 • 24 § vuoden 2021 arviointikertomus
 • 25  § tilinpäätös 2021, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
 • 26 § lisämäärärahan myöntäminen Jerisjokisuun ja Muoniojärven kunnostussuunnitelman laatimiseen
 • 27 § kuntastrategia 2025
 • 28 § laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2025
 • 29 § Kemiläisenvaaran ja Törmänrakan ranta-asemakaavan hyväksyminen
 • 30 § kuntalaisaloite/uimahalli
 • 31 § valtuustoaloite/Lapin Urheiluopistosäätiö sr jäsenyys
 • 32 § aloitteet/latumaksut ja reittien hoitomaksut
 • 33 § aloite/kunnallisen viemäröinnin rakentaminen Koskenrannalle
 • 34 § aloite/kunnan vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen
 • 35 § aloiteluettelon käsitteleminen

 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi 21.6.2022 ja valitusaika päättyi 27.7.2022.

Lainsäädäntö

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen.

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksen 13.6.2022 päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)