Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 LISÄPYKÄLÄ: Kunnanjohtajan virkavapaan ja vuosiloman sijaisuusajan palkat (lisäpykälä)

MUODno-2022-383

Valmistelija

  • Elli Rauhala, toimistosihteeri, elli.rauhala@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus myönsi 27.9.2021 § 288 kunnanjohtaja  Laura Enbuska-Mäelle lakisääteisen virkavapaan ajalle 9.10.2021-22.8.2022. Kunnanhallitus päätti 13.4.2022 § 79, että kunnanjohtajan hakemuksen mukaisesti hänen virkavapaansa keskeytetään 1.6.-30.6.2022 ja hänelle myönnetään vuosiloma 23.8.-31.8.2022.

Kunnanjohtajan lakisääteisen virkavapaan sijaisuuksista hallitus päätti 28.6.2021 § 237 siten, että kunnanjohtajan lakisääteisen virkavapaan ajan hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan viransijaisena ja hallinto- ja henkilöstösuunnittelija (1.8.2021 alk. henkilöstöpäällikkö) toimii hallintojohtajan sijaisena.

Kunnanhallituksen päätöksen 8.6.2020 § 142 mukaan, mikäli yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa vuosilomasijaisena toimiva henkilö tekee sijaisuutensa aikana kaikki sijaistettavalle henkilölle kuuluvat tehtävät, maksetaan sijaiselle sama tehtäväkohtainen palkka kuin henkilölle, jonka sijaisena hän toimii. Palkkauksen tarkistamisajankohta on sijaisuuden alkamisajankohta ja tätä sovelletaan vuosilomansijaisuuksiin 1.5.2020 alkaen.

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta:

Hallitus päättää, että hallintojohtaja Katri Rantakokolle maksetaan kunnanjohtajan palkkaa ja henkilöstöpäällikkö Matti Pinolalle maksetaan hallintojohtajan palkkaa yhtäjaksoisen sijaisuuden perusteella myös kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäen vuosiloman ajalta aikavälillä 23.8.-31.8.2022.

Päätös

Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Esteellisyys

  • vs. kunnanjohtaja Katri Rantakokko (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Vs. kunnanjohtaja Katri Rantakokko poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

asianosaiset, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.