Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 LISÄPYKÄLÄ: Talousarvion toteutuma 1.1.2022 - 30.6.2022 (lisäpykälä)

MUODno-2022-65

Valmistelija

 • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Talousarvion toteutumisprosentti puolen vuoden jälkeen tulisi olla toimintakatteen tasaisen toteutumisen mukaan ja lomarahojen kesäkuun maksukuukauden huomioiden noin 55 prosenttia.

Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate netto on toteutunut seuraavasti:

 • tarkastuslautakunta 67,4 % 
 • kunnanhallitus 26,1 % 
 • maaseutulautakunta 61,9 % 
 • hyvinvointilautakunta 49,0 % 
 • sivistyslautakunta 48,4 %
 • elinvoimalautakunta 49,5 %

Käyttötalouden toimintakate yhteensä on toteutunut 47,4 %. Käyttötalouden sitovan tason eli tehtävätason toimintakate = netto on toteutunut yli 50-55 %:n seuraavissa kohdissa:

 • Tarkastustoimi 67,4 %
 • Maaseututoimi 61,9 %
 • Terveyspalvelut 53,1  % Muonio-Enontekiön perustereyden tot 52,85 %, mutta noin 30 000 euroa pienempi kuin vastaava aika edellisenä vuonna. LKS tot 53,52 %, mutta noin 285 000 euroa pienempi kuin vastaava aika edellisenä vuonna.
 • Sivistystoimen hallinto 58,2 %, palkoissa ylitystä 
 • Elinvoiman hallinto 52,9 % Tulot tot 3,3 %, työllistämistuet kesäkuulta tuloutumatta ja menot tot 50,3 %.                                                                               

Toimintakatteen toteutumisprosentti on 47,4 prosenttia, toimintatuottoja on tullut 49,5 prosenttia ja toimintakuluja on toteutunut 47,8 prosenttia. Toimintakate on 100 000 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Verotulot ovat toteutuneet 56,0 prosenttia. Kunnallisverotulon toteutuma on 56,6 prosenttia ja yhteisöverotulon 103,8 %. Verotuloja on tullut   358 338 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna, josta kunnallisveroa 240 000 euroa ja yhteisöveroa 123 000 euroa. Kiinteistövero tuloja on tilitetty 30.6. mennessä vain 120 866 euroa, mikä pienentää kokonaisverotulokertymää. Valtionosuudet ovat toteutuneet 49,6 prosenttia ja 248 554 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Vuosikate on 714 492 euroa parempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, (josta käyttötalous 100 000 euroa, verot 360 000, vos 250 000 euroa).  Tilikauden ylijäämä on puolen vuoden poistokirjausten jälkeen 675 000 euroa parempi kuin edellisenä vuonna vastaava aika.

Investointien toteuma on 14,9 %, 167 927 euroa. Toteutumasta vesi- ja viemärilaitoksen toteutuma on 109 337 euroa. Rahoitusosassa vuoden 2022 talousarvioon ei ole budjetoitu pitkäaikaisen lainan lisäystä. Lyhennyksiä on budjetoitu 820 000 euroa. 30.6. mennessä pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 435 000 euroa.

Kuntatodistusta on budjetoitu lyhennettäväksi 800 000 euroa. 30.6. mennessä Kuntatodistusta on lyhennetty 1 200 000 euroa vuoden vaihteen tilinpäätöshetkestä.

Taseessa tilinpäätös hetkeen verrattuna lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet noin 400 000 euroa, ostovelkatili on kasvanut noin 250 000 euroa. Rahavarat ovat kesäkuun lopussa noin 850 000 euroa, 590 000 euroa enemmän kuin vuoden lopussa.

Puolen toteutuman jälkeen käyttötalouden toimintakate on toteutunut paremmin niin talousarvioon kuin edelliseen vuoteenkin verrattuna.

Terveydenhuollon menot ovat toteutuneet puolen vuoden jälkeen hieman tasaisen toteuman keskiarvoa suurempana, mutta pienempänä kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Huomioitavaa on kuitenkin, että vaikka kunta on siirtänyt 5-7 tehostettua palvelua tarvitsevaa asiakasta pois perusterveyden hoidon laitospaikoilta omaan vuoden 2021 syksyllä valmistuneeseen palveluasumisyksikköön, siirto ei näy perusterveyden hoidon kunnan maksuosuutta pienentävinä kustannuksina.

Verotulot jatkavat ennakoitua positiivisempaa kasvua. Kesän kohentuneiden talousnäkymien johdosta mm. yhteisöverotuotot ovat toteutuneet kuuden kuukauden jälkeen jo talousarvioon varatun ennusteen verran.

Verovuoden 2022 ennakkoverojen kehitys on selvästi parempi elokuun päivitetyissä veroennusteissa kuin mitä se oli huhtikuun veroennusteissa.  Parantunut työllisyys ja sitä kautta parantunut arvioitu palkkasumman muutos vauhditta ansioverotulojen positiivista kehitystä. Palkkasumman arvioitu muutos vuodelle 2022 oli huhtikuun verohallinnon ja kuntaliiton ennusteissa 3,3 % ja elokuun ennusteissa se oli jo 4,9 %. Kunnallisveron hyvä kehitys heijastuu positiivisesti myös tuleville vuosille, kun ”vanhojen” verovuosien kunnallisveroja, jotka ovat maksuunpantu korkeimmilla veroprosenteilla ja veroperusteilla vielä tilitetään kunnille.

Hyvä kehitys heijastuu niin ikään positiivisesti myös tulevien vuosien yhteisövero ennusteeseen. Kokonaisuutena kuntien tämän vuoden verotulot kasvavat arviolta 730 miljoonalla eurolla huhtikuun ennuste arvioista.

Ennakoitua positiivisemmista verotuloennusteista johtuen kunnan koko vuoden tulos tulee todennäköisesti toteutumaan positiivisena kun se talousarviossa on ennakoitu jäävän 155 000 euroa negatiiviseksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1.1.2022-30.6.2022.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö selosti talousarvion toteutuman 1.1.-30.6.2022


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)