Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 LISÄPYKÄLÄ: Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen (lisäpykälä)

MUODno-2022-287

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Lastenvalvoja

Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) ja Pello ovat tehneet vuosia yhteistyötä arkityössä asiakastasolla sekä alueellisessa sosiaalipäivystyksessä. Kunnat ovat aiemmilla päätöksillään perustaneet yhdessä lastenvalvojan määräaikaisen viran 31.12.2022 asti. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja kaikki tuolloin virassa ja toimessa olevat työntekijät siirtyvät lain nojalla hyvinvointialueen palvelukseen.

Tällä hetkellä olemassa oleva määräaikainen lastenvalvojan virka päättyy 31.12.2022, joten alueen palveluiden turvaamiseksi on tarpeen tehdä järjestelyjä tulevaisuuden varalle. Esitetyssä järjestelyssä on konsultoitu Lapin hyvinvointialueen vastuuvalmistelijoita. Kuntien toimivallassa ovat kuluvan vuoden aikana tehtävät virkaratkaisut, myös vakituisen lastenvalvojan viran perustaminen. Edelleen kunnat voivat päätöksellään täyttää kyseisen viran toistaiseksi julkisen haun kautta tai määräaikaisesti palveluiden järjestämisvastuun muutoksen ja palveluiden mahdollisen uudelleen järjestelyn perusteella. Kuntien sosiaalihuollosta vastaavien viranhaltijoiden kesken on keskusteltu tulevan, toistaiseksi voimassa olevan viran vakituisesta täyttämisestä. Kuntien yhteisessä määräaikaisessa virassa on tällä hetkellä viranhaltija vuoden 2022 loppuun asti.

Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 ja 27 §:n perusteella kunnille annettu tehtävä: kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava adoptioneuvonnan, perheasioiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: adoptiolaissa (22/2012), avioliittolaissa (234/1929), laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), isyyslaissa 11/2015, lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa.

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä yhteisiä virkoja. Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin kuntiin. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja toimii virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka kuntalaisia koskevia sopimuksia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin huolehtii tarvittavan ratkaisuvallan delegoimisesta kuntien yhteiselle lastenvalvojalle.

Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluisi elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten sekä isyysasiakirjojen valmistelu ja päättäminen sekä myös osallistuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lisäksi lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen. Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluu huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu. Adoptioneuvontaa voi lastenvalvoja joko antaa itse tai antaa palveluun maksusitoumuksen asiakkaan kotikunnan käytännön mukaisesti. Asiakkaan kotikunta kustantaa adoptioneuvonnan.

Kuntien yhteisen lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §:n mukaan ja virkaan valittavan on toimitettava työnantajalle nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2 §:n mukaisesti itseään koskeva rikosrekisteriote. Kuntien yhteisen Lastenvalvojan viran tehtäväkohtainen palkka oli vuoden 2022 helmikuussa 3850 €/kk. Virassa maksetaan parhaillaan käynnissä olevien sopimusneuvotteluiden mukaiset korotukset ja muutoinkin virassa noudatetaan Sote-sopimuksen ehtoja. Palkka ja oheiskustannukset jaetaan vuoden 2022 aikana kuntien kesken suhteutettuna kuntien alaikäisen väestön määrään erillisen, voimassa olevan sopimuksen mukaan. 1.1.2023 alkaen kustannukset ovat Lapin hyvinvointialueen kustannuksia, eikä erillistä kustannustenjakosopimusta tarvita.

Muonion kunnan hallintosäännön §37 ja §38 mukaan kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Kyseinen virka täytetään julkisella hakumenettelyllä. Virka siirtyy 1.1.2023 alkaen Lapin hyvinvointialueen viraksi ja viran hoitaja Lapin hyvinvointialueen viranhaltijaksi. Viranhaltijan työnantajavelvoitteista vastaa Kittilän kunta 31.12.2022 saakka.

 

Ehdotus

Esittelijä

Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien yhteisen, toistaiseksi voimassaolevan lastenvalvojan viran perustamista 1.10.2022 alkaen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti 20.6.2022 § 29 esittää kunnanhallitukselle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien yhteisen, toistaiseksi voimassaolevan lastenvalvojan viran perustamista 1.10.2022 alkaen.

Kyseinen virka täytetään julkisella hakumenettelyllä. Virka siirtyy 1.1.2023 alkaen Lapin hyvinvointialueen viraksi ja viran hoitaja Lapin hyvinvointialueen viranhaltijaksi. Viranhaltijan työnantajavelvoitteista vastaa Kittilän kunta 31.12.2022 saakka.

Enontekiön (kv 16.8.2022 § 178), Kittilän (kv 20.6.2022 § 55) ja Kolarin (kv 14.6.2022 §24) kunnat ovat jo hyväksyneet yhteisen lastenvalvojan viran perustamisen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Muonion kunta on mukana perustamassa Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Pellon kuntien yhteistä ja toistaiseksi voimassaolevaa lastenvalvojan virkaa 1.10.2022 alkaen.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Pellon kunnat, hyvinvoinnin palvelualue

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.