Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Lausunto vuoden 2021 arviointikertomukseen

MUODno-2022-225

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkltk 20.4.2022 § 19

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kuntakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esityslistan oheismateriaalina on alustava arviointikertomusluonnos, joka toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Tarkoituksena on, että lautakunta ko. materiaalin, tilinpäätöksen ja muun saamansa materiaalin perusteella evästää arviointikertomuksen valmistelussa.

Ehdotus: puheenjohtaja

Käydyn keskustelun jälkeen lautakunta antaa ohjeita arviointikertomuksen laatimiseksi.

Päätös 

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen.

 

—   —

Tarkltk 23.5.2022 § 25

Ehdotus: puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnan­val­tuus­tol­le, että

 • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
 • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tie­dok­si toimenpiteitä varten,
 • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat kä­sit­te­le­mään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet ker­to­muk­sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden loka­kuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toi­men­pi­teis­tä.

Päätös 

Tarkastuslautakunta viimeisteli ja allekirjoitti arviointikertomuksen sekä hyväksyi ehdotuksen. 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnan­val­tuus­tol­le, että

 • valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,
 • valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tie­dok­si toimenpiteitä varten,
 • valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat kä­sit­te­le­mään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet ker­to­muk­sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden loka­kuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toi­men­pi­teis­tä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Maria Pietikäinen esitteli tarkastuslautakunnan toimintaa ja laaditun arviointikertomuksen. 

Tarkastuslautakunta edellyttää, että työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota ja seurata sen kehitystä mm. kyselyillä.

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto merkitsi 13.6.2022 § tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja päätti saattaa sen kunnanhallituksen tie­dok­si toimenpiteitä varten. Lisäksi valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat kä­sit­te­le­mään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet ker­to­muk­sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden loka­kuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toi­men­pi­teis­tä.

Tarkastuslautakunnan painopistealueina vuonna 2021 olivat konserniohjaus ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta, elinvoimalautakunta, sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta.

Kunnanhallitus

Kuntakonsernin osalta tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa, että tytäryhteisöjen toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa ja niistä raportoinnissa on kehitettävää. Kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa tavoitteiden asettamisen prosessiin. Asuntojen korjausvelan hoitamiseen tulisi kiinnittää huomioita.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje tulee päivittää vastaamaan hallintosääntöä ja nimikkeitä. Sisäisen valvonnan ohjeiden sisältämien liitteiden käyttöönotto ei ole toteutunut, joten raportointi ei ole ajan tasalla. Jatkuvasta valvonnasta ei ole dokumentointia ja suunnitelmallisuus puuttuu.

Hyvinvointipalvelut

Tarkastuslautakunta toteaa havainnoissaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin mm.:

 • sosiaalipalvelujen henkilöstössä sosiaalityöntekijän vajaus
 • ikäihmisten palveluissa mm. kotipalvelun ja omaishoidon tuen saajien määrässä ei ole saavutettu tavoitetta 
 • lapsiperheiden kotipalvelun tuottaminen on vähäistä.

Sivistyspalvelut

Tarkastuslautakunta toteaa havainnoissaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin mm.:

 • tavoitteet on saavutettu pääosin ainakin varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa.

Elinvoimapalvelut

Tarkastuslautakunta toteaa havainnoissaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin mm.:

 • Elinkeinotoimen kehittämisessä on panostettu suunnitteluun, mutta toteuttaminen ja sen seuranta tuntuu jääneen vähemmälle huomiolle.
 • Huomio kiinnittyi, että rakennuslupien käsittelyaikatavoitteen toteutumista ei kyetty selvittämään.

Tarkastuslautakunta toteaa, että talousarvion noudattaminen on parantunut edellisestä vuodesta, suurimmat poikkeamat ovat terveyspalveluiden alitus (-396 t€) ja ikäihmisten palveluiden määrärahojen ylitys (220 t€). Ylijäämää on vuoden 2021 tilinpäätöksessä 1,8 M€ ja tähän on valtion koronaan liittyvillä tukitoimilla merkittävä vaikutus.

Kunnan taloudellinen tilanne on parantunut edellisestä vuodesta, vuosikate on riittävä poistoihin ja investointeihin. Taseen tunnusluvut ovat kohtalaisella tasolla, mutta on huomioitava mm., että leasingvastuu nostaa asukasta kohden laskettavaa velkamäärää.

Yhteenvetona tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan asuntotarjonta on vähäistä ja asuntopulaan tulisi etsiä ratkaisuvaihtoehtoja.

Tarkastuslautakunta on huolissaan henkilöstön työhyvinvoinnista. Se toteaa, että työhyvinvoinnin kehitystä tulee seurata kyselyillä, kehitys- ja palautekeskusteluilla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 14.10.2022 mennessä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)