Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Nimeäminen Lapin hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin

MUODno-2022-339

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
 • Lea Waljus, palvelusuunnittelija, lea.waljus@muonio.fi
 • Heidi Pouttu, nuorisosihteeri, heidi.pouttu@muonio.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialue pyytää kuntia nimeämään kunkin kunnan vaikuttamistoimielimestä, joita ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, jäsenen Lapin hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 16.6.2022 §13 ja päätöksessään esittää kunnanhallitukselle hyvinvointialueen vanhusneuvoston ehdokkaiksi Yrjö Perkkiötä ja Tarja Vuorista.

Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto kokoontuvat ennen kunnanhallituksen 22.8.2022 kokousta ja ilmoittavat ehdotuksensa vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston jäseniksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää jäseniksi Lapin hyvinvointialueen 

 • vanhusneuvostoon Yrjö Perkkiön ja varalle Tarja Vuorisen
 • vammaisneuvostoon Pirkko Rauhalan
 • nuorisovaltuustoon Netta Hauskasen ja varalle Eerika Rauhalan

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin hyvinvointialue, asianosaiset, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.