Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Osallistuminen Nordregion SDG Matchmaking –tilaisuuteen Tukholmassa

MUODno-2022-358

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Nordregion fasilitoima SDG matchmaking –työpaja järjestetään 13.-14.10.2022 Tukholmassa ja se on suunnattu pohjoismaiden kunnille, alueille sekä muille toimijoille. Työpajan tavoitteena on jakaa kokemuksia esimerkiksi kestävän kehityksen strategiasta, toimenpiteistä ja työkaluista sekä oppia ja saada inspiraatioita muilta vaikuttavampien kestävän kehityksen toimenpiteiden tekemiseen kunnassa.

Kunnanvaltuuston 13.6.2022 § 27 hyväksymä kuntastrategia on kestävän kehityksen mukain ja siinä on valikoitu kunnan erityisesti edistämät SDG-tavoitteet (Sustainable development goals) valtuustokaudelle. Kuntastrategian laajamittainen jalkautuminen organisaatioon ja yhteisöön erityisesti SDG-tavoitteiden osalta sekä strategisten toimenpiteiden seuranta ja arviointi kyseisten kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta vaativat erityistä huomiota, osaamista, verkostoja ja hyviä käytäntöjä. Lapin Liitto on lähestynyt Muonion kuntaa ja tiedustellut Muonion kunnan kiinnostusta osallistua kyseiseen tilaisuuteen Tukholmassa. Osallistumalla Tukholmassa järjestettävään SDG Matchmaking –tilaisuuteen mahdollistetaan ennen kaikkea hyvien käytäntöjen kuuleminen, niistä oppiminen sekä myös omien kokemusten jakaminen siitä, miten SDG-tavoitteita voidaan kunnassa konkreettisesti viedä käytäntöön esimerkiksi kuntastrategian lähtökohdista.

Vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila on osallistunut Lapin Yliopiston koordinoiman Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa KATOS-hankkeen pilottikoulutusryhmään sekä ohjausryhmätyöskentelyyn vuosien 2020 – 2022 välisenä aikana. KATOS-hankkeen kehittämistavoitteena on Lapin ja sen yritysten sekä muiden toimijoiden kilpailukyvyn ja elinvoiman lisääminen erityisesti kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kansainvälisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueen muiden toimijoiden kesken. Hankesuunnitelman mukaisesti yhtenä toimenpiteenä on mahdollistaa ja järjestää alueen avaintoimijoille sekä yritysten ja muiden kohderyhmien edustajille EU-rahoitusohjelmiin perehdyttäviä opinto- ja benchmarking-matkoja sekä verkostoitumismatkoja. KATOS-hankkeen ohjausryhmä on esittänyt hankkeen ohjausryhmälle Muonion kunnan osallistumisen kustantamista Tukholman SDG matchmaking –työpajaan lentolippujen sekä majoituksen osalta vt. kehittämispäällikölle ja kunnanjohtajalle. Tapahtumalla ei ole erillistä osallistumismaksua.

Hallintosäännön 37 § mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat ulkomaan virkamatkaa, pl. lähialueet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila ja kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki voivat osallistua Nordregion järjestämään SDG Matchmaking työpajaan Tukholmassa, mikäli KATOS-hanke kustantaa matkustus- ja majoituskustannukset. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

vt. kehittämispäällikkö, kunnanjohtaja

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.