Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Osallistuminen benchmarking –matkalle Brysseliin ja Rotterdamiin

MUODno-2022-356

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Vt. kehittämispäällikkö on osallistunut Lapin Yliopiston koordinoiman Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa KATOS-hankkeen pilottikoulutusryhmään sekä ohjausryhmätyöskentelyyn vuosien 2020 – 2022 välisenä aikana. KATOS-hankkeen kehittämistavoitteena on Lapin ja sen yritysten sekä muiden toimijoiden kilpailukyvyn ja elinvoiman lisääminen erityisesti kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kansainvälisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja alueen muiden toimijoiden kesken. Hankesuunnitelman mukaisesti yhtenä toimenpiteenä on mahdollistaa ja järjestää alueen avaintoimijoille sekä yritysten ja muiden kohderyhmien edustajille EU-rahoitusohjelmiin perehdyttäviä opinto- ja benchmarking-matkoja.

Tunturi-Lapin kuntien aluekehittäjät ovat osana KATOS-hankkeen pilottikoulutusta työstäneet kehittämisasiantuntijoiden avustamana ajatusta yhteishankkeesta, jonka avulla voitaisiin tukea ja edistää kuntien kestävän kehityksen toimenpiteitä niin, että teemaan saadaan sitoutettua niin kunnat kaikkine toimialoineen kuin alueen toimijat ja yhteisö laaja-alaisesti. Yhtenä pitkän tähtäimen kehittämistavoitteena on myös alueen verkottaminen sellaisten EU:n alueiden kanssa, joiden kanssa Tunturi-Lapilla on samankaltaisia haasteita, joita voidaan yhdessä esimerkiksi EU-hankkeiden avulla ratkaista.

Osana mahdollisen yhteishankkeen valmistelua ja hankesuunnitelman työstämistä aluekehittäjät ovat etsineet potentiaalisia benchmarking –kohteita, joissa vierailemalla voitaisiin vahvistaa verkostoja, saada tietoa hyvistä käytännöistä ja metodeista sekä lisätä aluekehittäjien ymmärrystä kestävän kehityksen toimenpiteiden viemisestä aluekehitykseen. Tutumiskohteiksi on ehdotetussa matkasuunnitelmassa valikoitunut Bryssel ja Rotterdam ja matkan ajankohdaksi 9.10.-14.10.2022, joista Muonion kunnan edustaja vt. kehittämispäällikkö osallistuisi ohjelmaan 9.10.-12.10.2022 välisenä aikana, jos matka toteutuu. Matkan aikana tarkoituksena on osallistua European Week of Cities and Regions –tapahtuman työpajoihin Brysselissä, tavata uudistavan matkailun edelläkävijäalueen Visit Flandersin edustajia ja Alankomaissa kehitetyn Murrosareenaa –metodin kehittäjäorganisaation sekä asiantuntijoiden kanssa Rotterdamissa. Tunturi-Lapin kuntien edustajien lisäksi matkalle olisi lähdössä mukaan Utsjoen kunnan edustaja sekä LUC TKI:n edustaja.

KATOS-hankkeen ohjausryhmälle on esitetty osallistujien osallistumisen kustantamista lentolippujen ja majoituksen osalta hankkeen toimesta.

Hallintosäännön 37 § mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat ulkomaan virkamatkaa, pl. lähialueet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila voi osallistua matkalle Brysseliin ja Rotterdamiin selosteosan mukaisesti, mikäli matkustus- ja majoituskulut kustannetaan KATOS-hankkeen toimesta. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

vt. kehittämispäällikkö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.