Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Selvitys - Sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien tehtävien hoitaminen

MUODno-2022-324

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt kunnalta selvityksen sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Selvitystä pyydetään

  • sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja/tai lastensuojelulaissa (417/2007) kunnan järjestämisvastuulle kuuluvia toimenpiteiden järjestämistä lain edellyttämällä tavalla erityisesti kevään ja kesän 2022 aikana,
  • hyvinvointilautakunnan päätösten valmistelu ja esittely tilanteessa, joissa hyvinvointijohtaja on estynyt tai esteellinen asiaa käsittelemään ja
  • sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan sijaistaminen kevään 2022 poissaolojen ajalta.

Selvityspyyntö perustuu aluehallintoviraston saamiin tietoihin sosiaalihuollon palveluiden toimeenpanosta kevään ja kesän 2022 ajalta.

Aluehallintovirasto toteaa, että jotkut sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain säännökset edellyttävät vähintään kahden virkasuhteessa olevan sosiaalityöntekijän työpanosta. Kahden virkasuhteessa olevan sosiaalityöntekijän työpanos on oltava käytettävissä kaikissa tilanteissa, myös loma-aikoina ja/tai odottamattomien poissaolojen sattuessa. Lisäksi on otettava huomioon, että jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 49 a §:n mukaan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan käytettävissä tulee olla riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta asiakastyöhön osallistuvaa henkilöstöä. Jokaisen kunnan käytettävissä tulee olla asiakastyöhön osallistuvan sosiaalityöntekijän palveluja.

Lastensuojelulaissa (417/2007) mm. 13 §, 38 §, 43 § ja 46 a § määritellään toimenpiteiden järjestämistä virkasuhteessa olevien sosiaalityöntekijöiden osalta.

Kuntalain (410/2015) 9 §:n 1 momentin mukaan kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Palvelusetelin käytöstä säädetään erikseen. Kuntalain 9 §:n 2 momentin mukaan julkisen hallintotehtävän kunta voi kuitenkin antaa muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä erikseen lailla säädetään.

Aluehallintovirasto pyytää kunnanhallitusta kunnan hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta vastaavana toimielimenä antamaan selvityksen tarkemmin selvityspyynnössä esitettyihin seikkoihin ja ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi lain mukaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen selvityksen Lapin aluehallintovirastolle. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin AVI, hyvinvointipalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)