Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 valmistelu

MUODno-2022-364

Valmistelija

  • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Talousarviossa ja –suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet sekä palveluiden ja investointien rahoitus.  Tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio sekä taloussuunnitlema kolmivuotiselle suunnitelmakaudelle. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Laadintaohje on kunnan toimielimiä ja viranhaltijoita sitova ohje toiminnallisten tavoitteden asettamisesta, talouden suunnitteluperusteista, menettelytavoista ja valmistelun aikataulusta.

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohje on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen. Lautakuntien talousarvioesitykset on toimitettava kunnanhallitukselle 14.10.2022 mennessä.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Talouspäällikkö selosti talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen.

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)