Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Varajäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan

MUODno-2022-377

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Ulla Kangosjärvi on toiminut hyvinvointilautakunnan varajäsenenä. Vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi valtuuston tulee valita henkilö hänen tilalleen tähän tehtävään.

Kunnanvaltuusto valitsi 9.8.2021 § 47 hyvinvointilautakuntaan ajalle 1.8.2021–31.5.2023

  jäsen vara  
pj Sakari Silén Juha Särkijärvi SDP
vpj Maria Pietikäinen Pirjo Ivanoff KOK
  Elina Korhonen Milla Alatalo KESK
  Helena Varis Ulla Kangosjärvi KOK
  Jari Makkonen Petri Sinikumpu KESK
  Teuvo Tolvanen Jaana Kangosjärvi VAS
  Juha Niemelä Petteri Hirsikangas KOK

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  • asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
  • henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
  • henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen tai kahdeksi vuodeksi lautakuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee hyvinvointilautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)