Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Varajäsenen valinta kunnanhallitukseen

MUODno-2022-367

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Ulla Kangosjärvi on toiminut kunnanhallituksen varajäsenenä. Vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi valtuuston tulee valita henkilö hänen tilalleen tähän tehtävään.

Valtuusto valitsi kunnanhallituksen 9.8.2021 § 43 toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2023:

  jäsen vara  
pj Minna Back Mikael Heikkilä KOK, KD
1. vpj Pirkko M. Rauhala Ulla-Maija Kangosjosjärvi KESK
2. vpj Sakari Silén Katriina Holck SDP
  Petteri Hirsikangas Ulla Kangosjärvi KOK
  Johanna Mikkola Aki Jauhojärvi VAS
  Matti Myllykangas Jari Makkonen KESK
  Teemu Taulavuori Juha Niemelä KOK

 

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen ja 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Lain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseneksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  • välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö
  • henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
  • kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta
  • henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Kunnan hallintosäännön 8 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan valtuusto valitsee joko toimikaudekseen tai kahden vuoden toimikaudeksi hallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)