Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

§ 244 Kihlangin koulun myynti

MUODno-2020-10

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 27.4.2020, 82 §

Kunta omistaa Kihlangissa kaksi maa-aluetta, joilla sijaitsee entisen kyläkoulu ja muita rakennuksia. Koulu on rakennettu 1950-luvulla ja sitä on laajennettu ja peruskorjattu 1969 ja 1992. Rakennuksissa on koulutilojen lisäksi mm. kaksi vuokrahuoneistoa 3 h+k ja 2 h+k. Maa-alueiden pinta-alat ovat yhteensä n. 17 800 m2.

Tekninen lautakunta on käsitellyt Kihlangin koulurakennusta useammassa kokouksessa ja todennut mm. 22.5.2019 § 52, että koulurakennus on peruskorjauksen tarpeessa, joten korjausta varten on varattava määrärahaa tai rakennuksesta voitaisiin luopua.

Varsinainen koulurakennus on kylälaisten käytössä ilman korvausta ja kunta on saanut vuonna 2019 koululla sijaitsevista huoneistoista yhteensä 6 264 euroa vuokratuloa. Rakennuksen menot olivat viime vuonna 12 220 euroa, joten toimintakate oli –5 955 ja vuonna 2018 se oli –10 838 euroa. Kunnanhallitus päätti korottaa vuokra-asuntojen minimivuokratasoa 21.10.2019 § 263 ja korotettu vuokra tulee voimaan viimeistään 1.6.2020 alkaen. Rakennus on heikossa kunnossa ja vuosittaiset korjauskustannukset tulevat kasvamaan.

Etelä-Muonion kylätoimikunnalta on 1.10.2019 tiedusteltu, onko sillä kiinnostusta ostaa koulurakennus ja n. 10 000 m2:n määräala koulurakennuksen ympäriltä. Saadun vastauksen mukaan kylätoimikunnalla ei ole mahdollisuutta ostaa ja ylläpitää ko. kiinteistöä.

Tapojärven, Kaalamanimen ja Kihlangin asukkaat ovat vedonneet (14.3.2018 ja 18.10.2019) hallituksen jäseniin ja luottamushenkilöihin, jotta koulua ei myytäisi ja kyläläiset voisivat jatkaa sen käyttöä entisellään. Ensimmäisen vetoomuksen liitteenä 101 allekirjoitusta myymistä vastaan. Kyläläiset esittävät rakennuksen kuntotarkastuksen teettämistä ja mm. katon korjaamista. Vetoomuksessa todetaan, että alueella ei ole saatavilla kunnan palveluista muita kuin kansalaisopisto, kirjastoauto ja kotipalvelu. Matkaa kuntakeskukseen on 42–65 km ja lähimpään kauppaan Kolarissa 30 km.

Kuntaan on vuonna 2017 saapunut (Dnro 61/3.4.2017) yksittäinen ostotarjous koulukiinteistöstä ja siinä todettiin, että ostaja voisi jatkaa vuokrasopimuksia silloisten vuokralaisten kanssa mahdollisen myynnin jälkeen.

Loppusyksyllä 2019 kunnanjohtaja, sivistystoimen osastopäällikkö ja luottamushenkilöitä kävi Kihlangin koululla keskustelemassa kyläläisten kanssa talon käytöstä ja tulevaisuuden näkymistä; kyläläiset ovat toimittaneet myös listausta em. toiminnoista sekä kehittämisvisioista.

Tammikuussa 2020 elinkeinolautakunta kävi vuoropuhelua Etelä-Muonion kylien jäsenten kanssa koulukiinteistöstä; ylläpitokulujen kattamisesta,
peruskorjaustarpeista, erilaisista käyttötarpeista sekä mahdollisesta kyläyhdistyspohjaisesta toimintamuodosta. Etelä-Muonion kylätoimikunta on ilmaissut tahtotilaksi vuoropuhelujen jälkeen edelleen sen, että kunta jatkaisi koulun ylläpitoa ja tarjoaisi tiloja kyläläisten käyttöön.

Kihlangin koulukiinteistö ei ole ollut mukana syksyllä 2019 tehdyssä kiinteistöselvityksessä.

Mahdollista myyntipäätöstä tehtäessä kunnan on huomioitava tasa-arvoinen menettelytapa ko. kiinteistöjen kohtelun osalta sekä kunnan taloudellinen tilanne.

Hallintosäännön mukaan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää valtuusto.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihlangin koulukiinteistö asetetaan julkisesti myyntiin (kaksi maa-aluetta ja rakennukset) ja se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan, määrittelemään kaupan ehdot ja tekemään kaupan.

Muutettu ehdotus  kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. Asiaan liittyy vielä sellaisia seikkoja, jotka tulee selvittää ennen mahdollista myymistä.

Päätös

Hallitus keskusteli kiinteistöstä ja hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

Kunnanhallitus 18.5.2020, 128 §

Etelä-Muonion kylätoimikunnalta pyydettiin tarkennusta ja lisäselvityksiä sen tahtotilasta koulukiinteistön suhteen: mahdollinen ostaminen tai osallistuminen kiinteistöjen ylläpito- ja kehittämistoimintaan. Kylätoimikunta on vastannut 13.5.2020, että sillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet tulla mukaan em. tyyppiseen toimintaan.

Kylätoimikunta vetoaa, että kunta pitäisi koulun omistuksessaan ja ottaa siitä vastuun. Kylätoimikunta esittää, että he voisivat kunnan kanssa yhteistyössä toimimalla ja sovittaessa osallistua pienimuotoisesti kiinteistöhuoltoon sekä pieneen remontointiin. Kylätoimikunta esittää, että mikäli koulu menee myyntiin, se tulee perustella; taloudelliset syyt eivät voi olla perusteena, kun ottaa huomioon kunnan omistamat tyhjät kiinteistöt sekä alijäämän pienentymisen etenkin vuokrakorotusten jälkeen. Kylätoimikunnan mukaan rakennus on suhteellinen hyväkuntoinen, vaikka sen kunnossapitoon ei ole satsattu.

Koulukiinteistöistä saadut vuokratulot ja kustannukset (vuokrat nousivat 1.6.2020 alkaen)

vuosi 2018 tulot 6 264 euroa, menot - 17 100 euroa, yhteensä - 10 836 euroa
vuosi 2019 tulot 6 264 euroa, menot - 12 220 euroa, yhteensä - 5 956 euroa
vuosi 2020 tulot 7 875 euroa, menot - 12 200 euroa, yhteensä - 4 325 euroa
vuosi 2021 tulot 9 000 euroa, menot - 12 200 euroa, yhteensä - 3 200 euroa
vuosi 2022 tulot 9 000 euroa, menot - 12 200 euroa, yhteensä - 3 200 euroa.

Kihlangin koulukiinteistön yhteydessä sijaitsee Lapecon ekopiste, jonka sijainti tulisi ratkaista, mikäli koulukiinteistö myydään kokonaisuudessaan. Teknisen johtajan mukaan ratkaisuna voi olla ekopisteen siirtäminen toiselle kunnan omistamalle maa-alueelle, sen rajaaminen myytävän maa-alueen ulkopuolelle tai rasitteeksi merkitseminen kaupan yhteydessä.

Kunnalla on haasteita talouden tasapainottamisen kanssa ja sopeuttamistarvetta on. Kiinteistöohjelma on laadittu ja se etenee kiinteistötyöryhmän kautta hallituksen sekä edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tuloksena on yksityiskohtaisempi suunnitelma kunnan kiinteistökannan tilanteesta sekä tulevista toimenpiteistä. Jatkossa on punnittava tarkoin, mitä kiinteistöjä kunnan on strategisesti tai toiminnallisesti järkevä omistaa ja mistä tulee luopua. Samalla tehdään suunnitelma ylläpidettävien kiinteistöjen investoinneista.

Teknisen lautakunnan arvioiden mukaan Kihlangin koulukiinteistö vaatisi mittavia investointeja, mutta niihin ei ole mahdollista panostaa kokonaistilanne ja taloudelliset reunaehdot huomioiden. Elinvoiman edistämisen kannalta kiinteistön myynnillä voi olla positiivisia aluetaloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia niin Kihlangissa kuin koko kunnassa. Ratkaisuissa huomioitava myös tasa-arvoinen menettelytapa vastaavien kiinteistöjen kohdalla (mm. Särkijärven, Ylimuonion, Kätkäsuvannon, Kangosjärven ja Muotkavaaran koulukiinteistöt).

Kihlangin koulukiinteistön rakennuksille suoritettiin 2.6.2020 kuntoarvio, jonka tulokset toimitettiin kunnanhallitukselle 5.6.2020 ennen kokousta. 

  Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

  • Kihlangin koulukiinteistö asetetaan julkisesti myyntiin (kaksi maa-aluetta ja rakennukset) ja
  • se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan, määrittelemään kaupan ehdot ja tekemään kaupan.

Päätös

Hallitus keskusteli kuntoarvion johtopäätöksistä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 27 §

Päätös         

Markku Rauhala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alussa.

Valtuusto keskusteli laajasti koulukiinteistön kunnosta, tehdystä kuntoarviosta, kyläläisten tarpeista, historiasta, valmistelussa olevasta kiinteistöohjelmasta ja kiinteistöjen ylläpitämisen edellyttämistä investoinneista ja kunnan taloudellisesta tilanteesta.

Tekninen johtaja totesi, että tänä vuonna kiinteistöiltä edellytetään uuden jätevesiasetuksen mukaisia järjestelmiä, joten kiireisimmät investoinnit ovat katon korjauksen (n. 30 000 euroa) lisäksi jätevesijärjestelmän uusiminen (n. 10 000 euroa).

Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, että koulua ei myydä ja Pentti Reponiemi sekä Manu Friman kannattivat esitystä.

Keskustelu jatkui ja Matti Myllykangas esitti asian pöydällepanoa ja puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä, jatketaanko asian käsittelyä vai siirretäänkö se seuraavaan kokoukseen. Hän esitti nimenhuutoäänestystä siten, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja asian siirtämistä kannattavat äänestävät EI. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen ja –tavan.

Äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä ja 4 EI -ääntä (liite nro 7). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Keskustelu jatkui edelleen laajana ja sen päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja päätöksestä on äänestettävä. Hän esitti nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Silénin esitystä kannattavat äänestävät EI. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen ja –tavan.

Äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä ja 5 EI -ääntä (liite nro 8).

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Valtuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan, määrittelemään kaupan ehdot ja tekemään kaupan Kihlangin vanhasta koulusta.

Yleisesittely kiinteistöstä:

Kunta myy opetuskäytöstä poistetun Kihlangin kyläkoulun, jonka osoite on Panulantie 14,  95950 Kihlanki. Koulurakennus on rakennettu 1957 ja laajennus tehty 1969.  Rakennuksen kerrosala on 370 m2 ja kellaritilat 100 m2. Tarkemmat tiedot rakennuksesta ja sen kunnosta löytyvät rakennuksen kuntoarviosta. Rakennus koostuu koulutiloista ja kahdesta asunnosta (3h+k 68 m2 ja 2h+k 40 m2), jotka ovat edelleen vuokrakäytössä. Asunnoista saadaan vuokratuloa yhteensä 756 euroa kuukaudessa. Koulutiloja käytetään muun muassa kylätoimikunnan tilaisuuksiin. Kauppaan kuuluu myös pihapiirissä sijaitseva iso talous-/varastorakennus.

Rakennuksessa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja lämmönlähteenä on öljy. Vuonna 2019 rakennuksen lämmitysöljyyn on kulunut n. 6 500 euroa ja käyttösähköön n. 1 500 euroa.

Rakennus sijaitsee kahdella kiinteistöllä Panula (0,82 ha) ja Panula II (0,96 ha) Naapankijärven rannassa ja rantaviivaa on noin 110 m. Rakennusoikeus määräytyy kunnan rakennusjärjestyksen mukaan, ollen seitsemän (7) prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 kerrosalaneliömetriä. Lisärakentamiseksi tulee hakea poikkeamislupa kunnanhallitukselta.

Kiinteistöllä sijaitsee Lapecon ekopiste, joka on suunniteltu siirrettävän. Ostajan tulee varautua, että ekopiste rasittaa kiinteistöä vielä vuoden 2021 ajan.

Myyntiehdot:

Kohde asetetaan myyntiin Huutokaupat.com:iin. Tarjoukset tehdään annettuun ajankohtaan mennessä. Korkein tarjous on se tarjous, jonka myyjä on korkeimpana hyväksynyt. Huutokauppaan voi osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä jättämällä myyjälle tarjouksen. Myyjä ja ostaja sitoutuvat kirjaamaan kaikki tarjoukset järjestelmään. Tarjouksen tehnyt hyväksyy nämä myyntiehdot suorittaessaan huudon. 

Huutajalla on ennen tarjouksen tekemistä velvollisuus tutustua kyseiseen kiinteistöön, dokumentteihin ja asiakirjoihin. Ostaja ei jälkikäteen voi vedota sellaiseen seikkaan, joka olisi ennakkotarkastuksessa voitu havaita. 

Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle kaikki tiedot, jotka myyjä tietää ja joiden voidaan olettaa vaikuttavan kauppaan. 

Kiinteistön kauppa on tehtävä maakaaressa säädetyssä muodossa. Kauppakirjan allekirjoittamisajankohta ja paikka sovitaan ostajan kanssa erikseen. Kauppahinnan maksaminen tapahtuu kaupantekotilaisuudessa. Kaupanvahvistajan palkkion maksavat myyjä ja ostaja puoliksi. 

Ostaja vastaa varainsiirtoverosta, joka on 4 % velattomasta kauppahinnasta (ellei täytä vakituisen ensiasunnon ostajan edellytyksiä). 

Osapuolen, joka kieltäytyy tekemästä kauppaa, on maakaaren perusteella korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset.

Kiinteistö myydään eniten tarjoavalle, jos hintavaraus täyttyy. Myyjä pidättää oikeuden hylätä korkeimman tarjouksen. Tarjous jätetään alv 0 %.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus asettaa Kihlangin kyläkoulun julkiseen myyntiin avoimella huutokauppa-menettelyllä esittelytekstin myyntiehdoilla. Tarjoukset tulee jättää 31.10.2020 mennessä.

Päätös

Hallitus keskusteli myyntiehdoista ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli hintavarauksesta.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kihlangin koulukiinteistö on ollut Huutokaupat.com –palvelussa 31.10.2020 saakka. Korkeimman tarjouksen 18 500 euroa teki XXXXXX XXXXXXXXX

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy XXXXX XXXXXXXtarjouksen Kihlangin koulusta (18 500 euroa).

Tiedoksi

XXXX XXXXXXXXX, tekninen osasto, kirjanpito

Käsiteltävät asiat