Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

§ 245 Talouden toteutuma 1.1.-30.9.2020

MUODno-2020-112

Valmistelija

  • Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.-30.9.2020. Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-syyskuun osalta noin 75 % toimintakatteen tasaisen toteutumisen mukaan.

Laskelmissa on tarkasteltu käyttötalouden, tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteutumista sitovilla tasoilla.

Tuloslaskelman toimintakatteen toteutumisprosentti on 75,2 %. Talousarvioon verrattaessa käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet 69,1 % ja toimintakulut 74,1 %. Toimintakuluja on toteutunut noin 600 000 euroa ja toimintatuottoja noin 300 000 euroa enemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuonna. Toimintakuluissa eniten kasvua on henkilöstömenoissa, 5,5 % noin 335 000 euroa. Toimintatuotoissa sosiaalitoimen myyntituotot valtiolta ovat toteutuneet aikaisemmin kuin edellisenä vuonna, mikä parantaa tulojen vertailua. 

Käyttötalouden tehtävätason ylityksiä on mm. sosiaalityössä 88,1 % (ylitysarvio koko vuodelle 45 000 euroa), vanhustyö/kotipalvelussa 85,6 % (ylitysarvio koko vuodelle 330 000 euroa) ja terveystoimessa 79,1 % (ylitysarvio koko vuodelle 450 000 euroa). Ruokapalveluiden tulojen kertymä jää alle arvion (koko vuoden arvio 100 000 euroa). Menojen ylitykset ja tulojen alitukset johtuvat pääasiassa koronapandemian aiheuttamista lisäkustannuksista ja tulojen toteutumatta jäämisestä.

Koronan vuoksi toteutetusta kevään etätyöjaksosta ja siitä aiheutuneesta toiminnan muutoksesta käyttötalouden menoja jäi toteutumatta. Suurimmat tehtävätason alitukset tulivat perusopetukseen (alitusarvio koko vuodelle 130 000 euroa) ja varhaiskasvatukseen (alitusarvio koko vuodelle 75 000 euroa). Myös vammaispalveluiden talousarviototeutuma jää alle arvion (noin 65 000 euroa).

Verotuloja on talousarviossa arvioitu kertyvän 9,25 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 75,5 %. Verotuloja on kertynyt noin 500 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta kunnallisveron osuus on 130 000, kiinteistöveron 160 000 ja yhteisöveron 215 000 euroa. Kiinteistöverotuksen osalta vuonna 2020 siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen, minkä johdosta kiinteistöveroja on tilitetty aikaisemmin kuin edellisenä vuonna. Koronan kunnille aiheuttamien lisäkustannusten johdosta kunnallisveron ja yhteisöveron jako-osuutta kunnille korotettiin. Myös verovuoden 2019 kuntien saamatta jääneet verotulot on saatu oikaistua ja tilitetään kunnille. Ennakoitua suurempien maksuunpanotilitysten johdosta verotulojen arvioidaan toteutuvan noin 500 000 euroa suurempana kuin talousarvioon on merkitty.

Valtionosuuksia on talousarvioon budjetoitu 9,54 milj. euroa. Valtionosuudet ovat toteutuneet 77,9 % eli noin 280 000 euroa talousarviota paremmin ja 625 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Koronasta aiheutuvista lisäkustannuksista johtuen valtio on vuoden aikana tarkistanut kuntien valtionosuuksia. Muonion kunta saa noin 475 000 euroa enemmän peruspalveluiden valtionosuutta kuin talousarviossa on.

Talousarvion investointien nettobudjetti on 2,79 milj. euroa. Investointeihin on 30.9.2020 mennessä käytetty 174 303 euroa (6,3 %). Suurin yksittäinen investointikohde on uuden ikäihmisten palveluyksikön rakentaminen ja siihen on talousarviossa varattu 1,7 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä hankkeesta on toteutunut noin 100 000 euroa ja koko vuoden toteutumaksi arvioidaan noin 760 000 euroa. Investointien toteutuma kokonaisuudessa tulee olemaan noin 1,0 milj. euroa.

Talousarviossa on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. Kolmen kvartaalin aikana talousarviolainaa ei ole nostettu matalan investointien toteutumisen vuoksi ja maksuvalmiutta on hoidettu Kuntarahoituksen kuntatodistuksella. Syyskuun lopussa lyhytaikaista lainaa oli 3,0 milj. euroa, saman verran kuin sitä oli tilinpäätöksessä. Vanhoja pitkäaikaisia talousarviolainoja on lyhennetty lyhennyssuunnitelman mukaisesti 832 500 euroa ja pitkäaikaista lainaa oli syyskuun lopussa 4,1 milj. euroa. Vuoden loppuun mennessä arvioitu pitkä- ja lyhytaikainen lainamäärä on noin 6,9 milj. euroa.

Nyt käytettävissä oleviin toteutumiin ja loppuvuoden ennusteisiin perustuen tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan 0,2 – 0,3 milj. euroa talousarviota parempana.

Laskelmista toimitetaan kopiot esityslistan ohessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.-30.9.2020.

Tiedoksi

osastot

Käsiteltävät asiat