Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

§ 237 Talousarvion investointiosan ja rahoitusosan muuttaminen

MUODno-2020-119

Valmistelija

  • Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Vuoden 2020 vahvistetun talousarvion investointiosan nettomenot ovat 2 778 000 euroa.

Investoinneissa varataan määrärahat hankeryhmittäin osatehtävätasolla nettona. Valtuusto tarkensi 22.6.2020 § 25 talousarvion käsittelyn yhteydessä 16.12.2019 § 84 hyväksyttyä investointien sitovuustasoa siten, että yli 1 milj. euron investointi on hankekohtaisesti sitova.

Uuden palveluasumisyksikön rakentamiseen on investoinneissa varattu 1,7 milj. euroa vuodelle 2020 ja 1,3 milj. euroa vuodelle 2021. Teknisen lautakunnan 10.11.2020 § 89 arvion mukaan palveluasumisyksikkö tulee toteutumaan talousarviovuoden aikana noin 45 % eli 760 000 euroa. Investointihankkeen loppu toteutuu vuoden 2021 aikana.

Teknisen lautakunnan mukaan vesi- ja viemärilaitoksen vedenottamon rakentaminen (310 000 euroa) ei toteudu vuoden 2020 aikana Aluehallintoviraston lupapäätöksen viivästymisen takia. Muita toteutumatta jääviä hankkeita ovat Nelkan yläpohjan lisälämmöneristys (11 000 euroa), Kaarnikan kierrätyspisteen rakentaminen (50 000 euroa), päiväkodin ja esikoulun tarveselvitys (50 000), B-talon ulkoverhouksen korjaus (60 000) ja urheilukentän saneerauksen suunnittelu (20 000 euroa).

Koko vuoden investointien toteutumisasteeksi arvioidaan noin 36 % eli 1 milj.euroa.

Rahoituslaskelmassa on varauduttu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 1,5 milj. euroa sekä lyhytaikaisen lainan lisäykseen 1,0 milj. euroa. Talousarviovuoden investointiosan pienentämisen johdosta pitkäaikaista ja lyhytaikaista lainaa ei tarvitse nostaa lisää.

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointi- ja rahoitusosaa.

  1. Talousarvion investointiosaa pienennetään 1 441 000 euroa seuraavasti:
  • kohdasta 8415/230 ”Palveluasumisyksikkö” 940 000 euroa,
  • kohdasta asuinrakennukset 11 000 euroa,
  • kohdasta muu talonrakennus 160 000 euroa,
  • kohdasta liikuntaalueet 20 000 euroa,
  • kohdasta vesi ja viemärilaitos 310 000 euroa.
  1. Talousarvion rahoitusosaa muutetaan seuraavasti:
  • rahoitusosan ottolainat nettotasolla muuttuu 1 480 000 euron lainanlisäyksestä 1 020 000 lainan vähennykseksi.


Käsiteltävät asiat