Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

§ 240 Toimitilaohjelma: jatkotoimenpiteiden hyväksyminen

MUODno-2020-126

Valmistelija

 • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli 3.9.2019 § 75 toimitilaohjelman, joka on laadittu yhteistyössä FCG Oy:n kanssa. Toimitilaohjelmaan on koottu kunnan omistamien rakennusten perustiedot; rakennus- ja korjausvuodet, tasearvot, pinta-alatiedot, käyttötarkoitukset, kuntoarviot/kuntotutkimukset/sisäilmaselvitykset sekä laadittu rakennusten korjausvelkalaskenta. FCG Oy on laatinut talous-, väestö- ja palvelutarve-ennusteen vuoteen 2032.

Kootun rakennustiedon ja palvelutarve-ennusteen perusteella on tehty PTS-ohjelma, joka osoittaa mitä ja kuinka suuria investointeja rakennuskantaan sisältyy pitemmällä aikavälillä.

Toimitilaohjelman jatkovalmistelua ja toimenpide-ehdotuksia on jatkettu viranhaltijatyönä. PTS-ohjelmaluonnoksen salkkujako on tasoitettu 15.10.2019, missä palvelutalo Marjapaikka on siirretty C-salkusta A-salkkuun. 

Kiinteistö- ja asumistarpeiden kartoituksessa on tehtävä kestäviä ratkaisuja. Salkutusta tarkastellaan tarvelähtöisesti laajana, koko kuntakonsernia koskevana kokonaisuutena, jossa huomioidaan kattavasti talous-, väestö- ja palvelutarve-ennuste. Valmistelussa hyödynnetään päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. 

Toimitilaohjelma esiteltiin valtuustolle 11.11.2019 § 64 ja kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän ja nimetä edustajat:

 • valmistelemaan toimenpiteitä B-D-luokiteltujen kiinteistöjen osalta
 • valmistelemaan tarveselvityksen pohjalta esityksen kunnanhallitukselle helmikuun 2020 loppuun mennessä siitä, mitä ko. kiinteistöille tehdään.
 • valmistelemaan esityksen kuntakonsernin kiinteistöosakeyhtiörakenteesta. 

 

Kunnanjohtaja koordinoi työryhmän työskentelyä ja sen jäseniä olivat hänen lisäkseen hallintojohtaja, tekninen johtaja, taloussihteeri, Manu Friman, Anne-Mari Keimiöniemi ja Jukka Korhonen. 

Työryhmä on kuullut käyttäjäasiantuntijoina sivistystoimesta yhtenäiskoulun rehtoria, varhaiskasvatusjohtajaa ja sivistystoimenjohtajaa ja tehnyt eri ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta etenemisehdotuksia. Valmistelussa on hyödynnetty vaikutusten ennakkoarviointia ja pohdittu ratkaisuvaihtoehtoja monista näkökulmista.

Viimeisen kerran kiinteistötyöryhmä kokoontui 22.10.2020 ja muodosti esityksen kunnanhallitukselle toimenpiteistä B–D salkutettujen kiinteistöjen suhteen. Kuntakonsernin kiinteistöosakeyhtiörakenteen valmistelu on syytä ajoittaa alkuvuoteen 2021, kun kunnan organisaatiouudistusvalmistelu etenee.

Kiinteistötyöryhmä totesi yhteenvetokeskustelussa 22.10. seuraavaa:

 • Kielan kiinteistö: Muonion Master plan- kuntataajaman kehittämissuunnitelma on valmis ja hyväksytty kunnanhallituksessa. Suunnitelman mukaan Kielan kiinteistön osalta olisi paras edetä elinvoiman edistäminen edellä, ”liikekeskusmalli”- pohjalta, jossa olisi kiinteistön suhteen paras potentiaali. Kunnan omien palveluiden siirtämistä em. kiinteistöön ei nähdä mm. Master Plan- selvityksen pohjalta kannatettavana. Kiinteistölle on tehty kuntoselvitys kesällä 2020.
  • Ratkaisuehdotus: Kunta myy Kielan kiinteistön.

 

 • Kunnantalot A ja B-rakennukset: Henkilöstömäärään peilattuna kunta ei tarvitse molempia rakennuksia. Tällä hetkellä B- talossa on toimistotiloja vapaana. Huomioitava on, että vuonna 2023 voimaan tulevan sotemaakunnan kiinteistöjen vuokrausmallilla voi olla merkittäviä vaikutuksia myös kunnan kiinteistökantaan. Pohdittiin kunnantalon rakennuksien soveltumista myös varhaiskasvatuksen ja esikoulun käyttöön, mutta todettu em. ratkaisujen olevan kannattamattomia.
  • Ratkaisuehdotus: Ei toistaiseksi suunnitella remontteja kunnantalon A- ja B- rakennuksiin, vaan jatketaan viranhaltijatyönä eri vaihtoehtojen kustannusvaikutusten arviointia.

 

 • Esikoulu ja varhaiskasvatus: Esikoulun kiinteistö on tullut käyttöikänsä päähän ja tämän suhteen olisi tehtävä ratkaisuja. Varhaiskasvatuksen tiloissa on toiminnallisia haasteita, jotka arkityöskentelyssä tulevat vastaan. Kunnan taloudelliseen kantokykyyn nähden uuden päiväkodin rakentaminen on liian iso taloudellinen riski ja em. ratkaisun tekeminen vaatisi tarkat vaikutus- ja vaikuttavuusarviot. Sivistyshallinnon esimiehet ovat nähneet kannatettavana myös selvittää esikoulun ja varhaiskasvatuksen yhteisen kiinteistön rakentamisen. Ratkaisuvaihtoehtoina työryhmässä pohdittiin mm. moduulin rakentamista päiväkotirakennuksien väliin sekä em. kiinteistöihin kohdistuvien muiden teknisten ratkaisujen toteuttamista. Esikoulun osalta yhtenä ratkaisuvaihtoehtona kiinteistötyöryhmä mietti esikoulun tilojen rakentamista yhtenäiskoulun tiloihin.
  • Ratkaisuehdotus: Jatketaan ”tulevaisuuden esikoulu ja varhaiskasvatus”-valmistelua. Tilannekuva ja saadut käyttäjäasiantuntijanäkemykset puoltavat sitä, että on syytä jatkaa jatkovalmistelua tulevaisuuden tilaratkaisujen rakentamisessa (henkilöstö- ja lapsimitoitus, ryhmäkoot, tilojen toiminnallinen käytännöllisyys, lapsiluvun kehitys). Varataan määräraha investointiosaan ja suunnitellaan eteenpäin kestävästi sekä tiedolla johtaen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:

 • Kielan kiinteistö asetetaan julkiseen myyntiin.
 • Kunnantalon A- ja B- rakennuksien osalta toteutetaan viranhaltijavalmisteluna eri vaihtoehtojen kustannusvaikutusten arviointi. Toistaiseksi toiminta jatkuu samankaltaisena kuin nyt. Rakennuksiin ei suunnitella remontteja ennen kuin on saatu kustannusvaikutusarviointi valmiiksi ja päätetään tämän pohjalta kunnantalon A- ja B- rakennuksien tulevaisuus.
 • Muiden B–D –salkussa olevien kiinteistöjen osalta ei tällä hetkellä tarvetta muutoksille.
 • Käynnistetään tulevaisuuden ”varhaiskasvatus ja esikoulu”- selvitykset ja varataan vuoden 2021 ja taloussuunnitelmien 2022-2023 investointiosaan määrärahat:
  • Varhaiskasvatus ja esiopetus, tarveselvitys ja suunnittelu:
   • v. 2021 varataan 16 000 euroa.
   • v. 2022 varataan 50 000 euroa.


Käsiteltävät asiat