Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Antolainan ehdot Ylimuonion kylätoimikunnalle

MUODno-2020-12

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 11.5.2020, 101 §

Ylimuonion Kylätoimikunta ry käynnistää toimintaa uudelleen ja hakee Leader Tunturi-Lappi ry:n teemahankkeesta Kylät koreaksi ­–maisemointihanketta. Sen kustannusarvio on 5 000 euroa sisältäen tositteellisia kustannuksia 3 250 ja talkootyötä 1 750 euroa. Yhdistyksellä ei ole kassassa rahaa hankkeen toteuttamiseen ja koska hankerahoittaja tilittää hankerahan (3 250 euroa) jälkikäteen, kylätoimikunta pyytää kunnalta lainaa 3 250 euroa hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan kunnalle Leaderin loppumaksun jälkeen.

Hankkeen tavoitteena on Ylimuonion vuoman perinnemaisemointi ja vanhan maalaismaisema vuoman niittypelloille. Hankkeen toimenpiteiden avulla mm. hidastetaan Utkujärven rannan rehevöitymistä ja mahdollistetaan "pörriäisen etsiminen". Kyläläiset osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin ja talkootöihin, joten sekä hankkeen aikana että sen tulosten myötä yhteisöllisyys ja hyvinvointi lisääntyvät. Kyläläiset ovat olleet innolla mukana hankkeen valmistelussa ja sen innoittamana pöytälaatikossa ollut Ylimuonion Kylätoimikunta ry on herätetty henkiin. Yhdistyksen aktiiveissa on mukana eri-ikäisiä kyläläisiä, vauvasta vaariin.

Ylimuonion kylästä löytyy laiduneläimiä, lampaita ja hevosia, jotka ovat myös osa kylän perinnemaisemaa. Tavoitteena on houkutella pienen maisemointityön avustamana vierailijoita ja kyläläisiä entistä enemmän tutustumaan kylään sekä sen asukkaisiin, lampaisiin ja hevosiin. Hankkeen tuloksista pääsee nauttimaan kuka tahansa, niin paikalliset kuin vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat, koska se on avoin alue. Erityisesti alueen toivotaan kiinnostavan lapsiperheitä esim. katsomaan ja ruokkimaan lampaita. Lammas on erittäin tehokas ja monipuolinen maiseman hoitaja sekä luonnon monipuolisuuden luoja.

Pienimuotoisesti tätä on tehty jo kaksi vuotta ja nyt tarkoitus on ehostaa puitteita ja maisemointia. Tapanin talon kohdalla (kartta liitteenä) pusikot on syötetty lampaille ja joki näkyy jo. Hankkeen toiminta-alueen maisemaa on tarkoitus ylläpitää vähintään 5 vuotta ja maanomistajilta luvat on kysytty. Tavoitteena on jatkaa ja jopa laajentaa vastaavaa toimintaa ja tekemistä, jos kaikki menee hyvin.

Hankkeen toimenpiteinä kesäkuun aikana aloitetaan raivaustyöt vuomalla n. 30 hehtaarin alueelta (liitteenä kartta) ja tulevan kesän aikana alueelle pystytetään lammasaidat (tolpat + verkot) sekä lampaille katos.

Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto päättää mm. lainan antamista koskevista periaatteista ja valtuuston 31.1.2013 § 14 mukaan lainan antamista koskee varauksellinen suhtautuminen ja antolainat ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Valtuusto on myöntänyt yksittäisiä lainoja eri hankkeisiin, mutta kunta ei ole luotonantaja.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Ylimuonion Kylätoimikunta ry:lle 3 250 euroa antolainaa, mikäli Leader Tunturi-Lappi myöntää hankerahoituksen maisemointiin. Lainaehdoista päättää kunnanhallitus.

Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin kustannuksiin tai perii tukia takaisin, Ylimuonion Kylätoimikunta ry:n hallitus on vastuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan kokonaisuudessaan takaisin kunnalle.

Kunnanhallitus päättää lainaehdoista.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä muutoksella, että antolainasumma on 3 300 euroa kylätoimikunnan päivitetyn esityksen mukaan.

Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 28 §

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Lainaehdoista päättää kunnanhallitus; lainan takauksissa sekä myöntämisen ehdoissa on huomioitava kuntalaki.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää Ylimuonion kylätoimikunnan antolainan (3 300 euroa) ehdoista seuraavaa:

Velkakirjassa on huomioitava velkojan sekä velallisen tiedot, velan määrä ja velkaerien nostamisen suunnitelma sekä tieto erimielisyyksien ratkaisemisesta.

Laina maksetaan takaisin kuukauden sisällä Leaderin loppumaksun jälkeen. Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin kustannuksiin tai perii tukia takaisin, Ylimuonion Kylätoimikunta ry:n hallitus on vastuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan kokonaisuudessaan takaisin kunnalle.

Lainalle on saatava omavelkainen takaus. Takaus rajoittautuu kulloinkin lyhentämättömään osuuteen.

Velan korko on 0,1 % ja se maksetaan lyhennyksen tai loppumaksun yhteydessä.

Viivästymiskorko määräytyy korkolain mukaan.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen täsmennyksellä, että lainan korkona on kokonaiskorko.

Tiedoksi

Ylimuonion kylätoimikunta, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Käsitellyt asiat