Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita, ohjausryhmän jäsenen nimeäminen

MUODno-2019-2

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 21.10.2019, 270 §

Lapissa saavutettavuuden haasteisiin on vastattu vuosien 2018-2019 aikana Open Arctic MaaS –hankekokonaisuudessa. Suunniteltu Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi –hanke jatkaa hankekokonaisuudessa käynnistettyä työtä vastaamalla erityisesti aluekehityksen näkökulmasta havaittuihin haasteisiin.  Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille sekä niissä toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja energiatehokkaan liikkumisen edistämisen, reittioppaan ja toimivien matkaketjujen kautta.

Tavoitteeseen edetään kolmen osatavoitteen kautta:

  1. Hankkeessa luodaan verkosto ja pohja liikkumisen palveluiden ja matkailupalveluiden tuottajien yhteistyön kehittäminen kestäväksi liikkumisen palveluiden alueelliseksi ekosysteemiksi.
  2. Tavoitteena on alueellisen yhteistyön lisääminen erityisesti ostetun palveluliikenteen näkökulmasta kuntarajat ylittäen.
  3. Saadaan matkailualueille ja yrityksille uutta liiketoimintaa kehittämällä liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä digitoimalla reitti-, aikataulu- ja kohdetietoja sekä lisäämällä yrittäjien ja aluetoimijoiden digitointiosaamista, tavoitteena avoimen datan tuottaminen aiheesta sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen. 

 

Hankkeen hallinnoija on Lapin yliopisto, osatoteuttajana Kittilän kunta/Kideve Elinkeinopalvelut ja kumppaneina hankkeeseen sitoutuvat Lapin kunnat. Hanke ajoittuu vuosille 2020-2022, sen kokonaisbudjetti on 304 117 euroa, josta Lapin Liiton EAKR rahoituksella katetaan 80% ja loput 20 % Lapin Yliopiston ja Lapin kuntien toimesta. Muonion kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on yhteensä 6 000 euroa sen jakautuessa vuosille 2020-2022.

Ehdotus kunnanjohtaja

Hallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.

Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeeseen, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeelle varataan määräraha talousarvioon vuosille 2020–2022, 2 000 euroa/vuosi.

Päätös          

Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Kestävän liikkumisen ja palveluiden ekosysteemi (KeLiPa) –hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Lapin Liitolta. Osallistuvia organisaatioita pyydetään nimeämään oma edustaja hankkeen ohjausryhmään sekä tälle varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kailan ja varajäseneksi elinkeinoasiamies Heikki Kauppisen.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin yliopisto, Kideve, elinkeinokoordinaattori, elinkeinoasiamies

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Käsitellyt asiat